« Tagasi

Lühiülevaade Narva linna 2020. aasta eelarvest

Narva linna 2020. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni otsuse 2020. a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut on 2020. a prioriteediks sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning KOV-i asutuste töötajate motiveerimise tagamine. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2020. aasta eelarve maht on kavandatud summas 96,8 mln. eurot. 2020. a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.


Põhitegevuse tulud

Narva linna 2020. a eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 68,1 mln. eurot, mis moodustab 70% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 29,4 mln. eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2020.aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2020. aastal 11,96%. Võrdluseks 2019.a antud määr moodustas 11,93%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,8 mln. eurot.

Saadud toetused on 2020. aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 33,6 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.


Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 59,9 mln. eurot. 2020. a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 62%.

Antavad toetused on kavandatud summas 5,7 mln. eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus, laste suvepuhkuse toetus, hooldajatoetused, puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenus, toimetulekutoetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, ühiskondlikele organisatsioonide toetamine, korteriühistute toetamine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames, alustavate ettevõtjate toetusfond, mittetulundusühingute projektide toetusfond).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 39 mln. eurot. Narva linna 2020. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest, ja 2020. a kehtestatavast kuutasu alammäärast (584 eurot). 2020.aasta eelarve eelnõus on planeeritud vajalikud vahendid lasteaiaõpetajate palga tõstmiseks tulenevalt üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära suurendamisest. Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui KOV lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Majandamiskulud kokku moodustavad 15,1 mln.eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid linna teedeks jooksvaks remondiks ja korrashoiuks kokku 1,1 mln. eurot, avalike alade hooldustöödeks (e. avalike alade puhastus) kokku 2,4 mln. eurot.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 42 tuh. eurot.


Investeerimistegevus

Selles osas on tulud kavandatud linna eelarvesse summas 251,4 tuh.eurot, millest põhivara müük moodustab 100 tuh. eurot ning saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 149,4 tuh. eurot (sildfinantseerimise tagastamise arvelt). Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 26,4 mln.eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 23,3 mln. eurot, sh on arvestatud 2019. aastast ületulevad tegevused.

2020. a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp", projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine, Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine.

Samuti on kavandatud mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine, haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine, parkide rajamine ja rekonstrueerimine jt tegevused.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustistelt on planeeritud summas 564,1 tuh. eurot.


Finantsseis

Likviidsete varade muutus. Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2019 kavandatakse eelarve eelnõus summas 2,6 mln eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2020. a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2019.a moodustab 34%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2020. aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 25,8 mln. eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Kohustiste tasumine on kavandatud summas 10,5 mln. eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt).Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
rahandus@narva.ee

28.11.2019