« Tagasi

Teade Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 1027-k Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest. Planeeringuala asub Kalevi linnaosas ja selle pindala on ca 0,2 ha.

Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on määrata krundile ehitusõigus üksikelamu ja saunahoone ehitamiseks. Kavandatav ehitiste arv krundil on 2 ning ehitisealune pindala kuni 407 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus (juurdepääsud ja parkimine), ehitatava ja lammutatava hoonete asupaigad, maa-ala heakorrastus ja haljastuse küsimused ning määratakse tehnovõrkude asukohad.

Kuigi Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud üldplaneeringu lahenduse alusel oli endise Rakvere tn 22g (katastritunnusega 51101:004:0132, pindalaga 695 m²) kinnistu maakasutuse juhtotstarve ärireservmaa ja Liiva 3 (katastritunnusega 51101:004:0010, pindalaga 1356 m²) elamumaa, siis Narva Linnavalitsuse 20.09.2017 korraldusega nr 902-k Liiva tn 3 ja Rakvere tn 22g kinnistute ühendamisega määrati moodustatud kinnistule maakasutuse juhtotstarbeks elamumaa 100%. Seega Liiva tn 3 detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 9. veebruarist kuni 23. veebruarini 2022 Narva linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee.
Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Liiva tänav 3: