« Tagasi

Algatatud 2014

AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala 23.10.2014 nr 127
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Jantar AÜ
Planeerija:
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust moodustada reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krunt busside lõppeatuse rajamiseks. Planeeringualal tuleb samuti ette näha asukoht aiandusühistu prügikonteineri paigaldamiseks. Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, vajadusel määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks hooajalise elamu reservmaa. Algatatav AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneering toob kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 2 punktile 2 strateegilise dokumendi elluviimisega tuleb hinnata keskkonnamõju ka siis, kui strateegilises planeerimisdokumendis (antud juhul Narva linna üldplaneeringus) tehakse muudatused. Arvestades läbi viidud kaalutlusi ja Keskkonnaameti Viru regiooni seisukoha on otstarbekas mitte algatada AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu KSH.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Failid: eskiis
Tiigi tn 4 maa-ala 14.08.2014 nr 96
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Ligrando OÜ
Planeerija: Casa Planeeringud OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust jagada olemasolev Tiigi tn 4 kinnistu osadeks ning määrata ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kulgu linnaosas. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks äri reservmaa, kuid reserveeritud maakasutuse juhtotstarve võib koosneda ka teistest antud piirkonda sobivatest maakasutuse sihtotstarvetest kuni 45% ulatuses antud juhtotstarbe pindalast. Algatatav Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 5,1 ha
Märkus: tunnistatud kehtetuks
Vahtra tn 5 maa-ala 14.08.2014 nr 93
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Investkapital OÜ
Planeerija: Merelähedane TÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust määrata Vahtra tn 5 krundile ehitusõigus ärihoone ehitamiseks. Küsitav ehitusalune pind on kuni 3450 m². Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Soldino linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 1,3 ha
2. Jõesuu tn 32 maa-ala 19.06.2014 nr 77
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Olegta OÜ
Planeerija: Dobrõj Vetšer EÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust moodustada 2. Jõesuu tn 32 krundipiir ning määrata ehitusõigus ridaelamu ehitamiseks. Krundil on olemas vana vundament, mille ehitusalune pind on 600 m². Juhul kui uus hoone püstitatakse vana vundamendi peale, lubatakse ehitada sama pindalaga hoone. Kui aga uus hoone plaanitakse teisse kohta, siis lubatud ehitusalune pindala ei tohi ületada 450 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks väikeelamu reservmaa. 2. Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa ulatuslikku kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut kuna planeeritavale hoonele määratakse korruselamumaa sihtotstarbe, mis on sisuliselt sama funktsiooniga. Samuti peab planeeritav ridaelamu jälgima piirkonna ehituslaadi. Nimelt mitte ületama 2 korrust ja 8,5 m kõrgust ning olema viilkatusega. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Sutthoffi linnaosas.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Paul Kerese tn 21 maa-ala 19.06.2014 nr 76
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Inkeri TÜ
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Paul Kerese tn 21 krundile määratakse ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone ehitamiseks. Planeeritud ehitusalune pind on kuni 740 m². Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kerese linnaosas P. Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,7 ha
Aleksander Puškini tn 23a maa-ala 17.04.2014 nr 52
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Fama Invest OÜ
Planeerija: DeCon OÜ
Eesmärk: Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kaalutletakse võimalust määrata A. Puškini tn 23a krundile 90% äri- ja 10% elamumaa maakasutuse sihtotstarbeid kuni 20-korruselise hoone koos maa-aluse parkimisalaga ehitamiseks. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Algatatav Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas. Lähtuvalt üldplaneeringust tuleb üle 16-korruselise hoonete planeerimisel läbi viia avalik arhitektuurivõistlus.
Planeeritava ala pindala: ca 0,8 ha
Rakvere tn 22a maa-ala 20.03.2014 nr 42
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Svetlana Bilõk, Vladimir Aleksejev ja Oleg Aleksejev
Planeerija: Inkeri TÜ
Eesmärk: Kavandatakse jagada Rakvere tn 22a krunt kaheks (2) osaks. Ühele moodustatavatest kruntidest määratakse ehitusõigus kuni kahe (2) 4-korruselise ärihoone ehitusaluse pindalaga kuni 460 m² ehitamiseks. Teisele krundile ehitusõigust ei määrata. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Kalevi linnaosas A. Puškini ja Rakvere tänavate ristmiku kõrval. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 0,2 ha
Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala 23.01.2014 nr 17
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Sirenadi OÜ
Planeerija: Olegta OÜ
Eesmärk: Kaalutletakse võimalust muuta kruntide Tähe tn 11, Tuha tn 2 ja Tuha tn L1 piire. Tähe tn 11 krundile kavandatakse määrata 100% elamumaa sihtotstarvet kuni kolme (3) kolmekorruselise hoone püstitamiseks. Tuha tn 2 krundil plaanitakse ehitada kahekorruseline ärihoone krundisisese parkimisalaga. Algatava detailplaneeringu koostamisel kaalutletakse võimalust muuta varem planeeritud Tuha tn L1 sõidutee asukoha ja kuju. Planeering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.
Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Narva linna üldplaneeringut maakasutuse osas ärimaast osaliselt elamumaaks. Kuna Tähe tänavat mööda paiknevad enamasti elamumaa sihtotstarbega krundid, on ka Tähe tn 11 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks vastuvõetav ja loogiline.
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõikele 2 punktile 2 strateegilise dokumendi elluviimisega tuleb hinnata keskkonnamõju ka siis, kui strateegilises planeerimisdokumendis (antud juhul Narva linna detailplaneeringus) tehakse muudatused. Vastavalt KeHJS § 33 lõikele 6 saadeti Keskkonnaametile päring Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu KSH algatamise vajalikkuse kohta. 10.12.2013 kirjaga nr V 6-8/13/28302-2 Keskkonnaameti Viru regioon teatas, et ei pea KSH vajalikuks Narva linna Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringule. Arvestades läbi viidud kaalutlusi ja Keskkonnaameti Viru regiooni seisukoha, KSH on otstarbekas jätta algatamata.
Planeeritava ala pindala: ca 1 ha
Failid: põhijoonisseletuskiriseletuskiri (12.09.2014), protokollid: 26.06.201405.07.2016
Rahu tn 7 maa-ala 23.01.2014 nr 16
Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Huvitatud isik: Sipsik OÜ
Planeerija: Lolita Zastrožinova
Eesmärk: kavandatakse jagada Rahu tn 7 krunt kuueks (6) osaks. Juurdepääsud moodustavatele kruntidele on tagatud Lääne tänavalt läbi uue tänava. Algatatav detailplaneering peab sealhulgas lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Soldino Linnaosas. Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Algatatav Rahu tn 7 maa-ala detailplaneering ei too eeldatavalt kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ega täpsustamise ettepanekut.
Planeeritava ala pindala: ca 3,8 ha