Narva linn


Projekt "30 MIILI"

Toetajate logod

Keskläänemere programmi juhtivkomitee kiitis 26.augustil 2015.a. heaks projekti taotluse “Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI“, mis oli esitatud prioriteedi 3 "Ühendatud transpordi regioon", meetmesse "Väikesadamate tingimuste parenemine, teenuste kvaliteedi ja regionaalse mobiilsuse tõstmine turismi arendamiseks".

Projekti peamine idee on Soome lahe idaosas hästi väljaarendatud Soome ja Eesti väikesadamate võrgustiku loomine. Projektis osaleb 11 partnerit – 5 Soomest ja 6 Eestist, lisaks 2 assotsieerunud partnerit. Kotka Merenduse uurimisassotsiatsioon Merikotka on projekti juhtpartner. Projekti partnerid Soomest on Kymenlaakso rakendusmehaanika ülikool, Helsingi ülikool, Cursor AS, Posintra AS. Partnerid Eestist on Ida-Viru Ettevõtluskeskus, MTÜ Eisma sadam, Eesti meremuuseum, Viimsi omavalitsus, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Narva-Jõesuu omavalitsus. Assotsieerunud partnerid on Lääne-Virumaa maavalitsus (Eesti) ja Soome purjetamise ja paadisõidu föderatsioon (Soome).

Projekti tegevused on suunatud turvalisuse tagamisele väikesadamates, sadamates osutatavate teenuste arendamisele, et luua soodsad tingimused ettevõtluse arenguks. Lisaks keskenduvad projekti partnerid turundustegevuste arendamisele, mis aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele piirkonna väikesadamate ning veeturistidele pakutatavate teenuste kohta. Kõik tegevused viiakse ellu pidades silmas sõbralikku ja kokkuhoidlikku suhtumist keskkonda.

Narva linn hakkab osalema nii projekti ühistegevustes kui ka realiseerima oma tegevusi. Plaanis on välja töötada strateegilised dokumendid, tegevuste plaanid, juhendid külalissadama efektiivseks opereerimiseks. Need dokumendid hakkavad baseeruma parimatel praktikatel ja õigusaktidel. Töötatakse välja turundus- ja reklaammaterjalid Narva külalissadama ja Soome lahe idaosa väikesadamate võrgustiku kohta. Külalissadamas paigaldatakse veel üks ujuvkai, ostetakse päästeseadmed, kemikaalid sadama akvatooriumis reostusainete eemaldamiseks. Paigaldatakse skeemid/kaardid ja viidad.

Projekti elluviimise periood on 3 aastat: september 2015 – august 2018.
Kogu projekti eelarve on 3 299 715,32 eurot. Narva linna osa on 168 025 eurot, millest 85% ehk 142 821,25 eurot on programmi toetus ja 15% ehk 25 203,75 eurot linna omafinatseerimine.

Keskläänemere programm 2014-2020 rahastab piiriülese koostöö projekte Keskläänemere piirkonnas.
Programmis osalevad Soome (sh. Åland), Eesti, Läti ja Rootsi.

Programm toetab 4 tegevusvaldkonda:
konkurentsivõimeline majandus, ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine, piirkonna hea ühendatus, oskustepõhine ja sotsiaalselt kaasav piirkond.

Rohkem infot partnerite kohta saab leida siit:
Kymenlaakso rakendusmehaanika ülikool;
Helsingi ülikool;
AS Cursor
AS Posintra;
Ida-Viru Ettevõtluskeskus;
MTÜ Eisma sadam
Eesti meremuuseum
Narva linn;
Narva-Jõesuu linn
Soome purjetamise ja paadisõidu föderatsioon.


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee