Narva linn


Hanketeade nr 10 /lisatud 10.02.2014/

Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest

Narva Linnavolikogu kantselei (Hankija) soovib sõlmida lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu (28 videosüžeed pikkusega kuni 2 minutit ja 3 teemakäsitlusega saatelõiku pikkusega kuni 12 minutit) nende edasise esitamisega meediaplaani alusel telekanali Pervõi Baltiiski Kanal saadetes. Hankeleping sõlmitakse 17.02.2014 ning leping kehtib kuni 31.12.2014 või osapoolte kõikide kohustuste täitmiseni. Vastavalt lepingu eelnõule Täitja kohustub oma võimalusi ja vahendeid kasutades kooskõlastatult Narva Linnavolikogu kantseleiga läbi viima infokampaania Narva Linnavolikogu ja Narva linna maine kujundamiseks tema käsutuses olevate võimalustega erinevates meediakanalites. Lepingu sõlmimisel peab Täitja esitama lepingu telekanaliga Pervõi Baltiiski Kanal millest nähtub, et Täitja on suuteline täitma sõlmitava hankelepingu.
Meediaplaani täitmise kohta esitab Täitja Hankijale kirjalikud aruanded kvartali viimase kuupäeva seisuga. Koos aruandega Täitja esitab Hankijale videosüžeede ja saatelõikude digitaalsed salvestused.
2013.aastal Narva Linnavolikogu kantselei ja OÜ MAURUM vahel sõlmitud lepinguga saab tutvuda siin.

Videofilmide tootmine, raadio- ja televisioonisaadete tootmine on RHS-e lisas nimetatud 26. kategooria teenused, s.o. meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused. Selliste teenuste tellimisel peab hankija lähtuma RHS § 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavatele teenustele sätestatud korrast. Hankija järgib lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel RHS-e §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtteid. 

Sõlmitud leping avalikustatakse dokumendiregistris.

I.Širai
Narva Linnavolikogu kantselei juhataja

igor.shirai@narva.ee 
3599032

Lisatud 10.02.2014, 13:18
Muudetud 17.02.2014, 15:14

eelmine