Narva linn


Hanketeade nr 21 /lisatud 28.02.2013/

Hanke nimetus:
Narva linnas lillede ja ilupõõsaste istutus- ja hooldustööd 2013, viitenumber 141122.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).


Hanke lühikirjeldus
:

1. Tööde tehniline kirjeldus ja maht on toodud Lisas 1 (eraldi failina). Hanke eeldatav maksumus on 16666,66 eurot ilma käibemaksuta.

2. Lillekujunduse aluseks on lillealade kujundus 2013.aastaks, millega saab tutvuda ja/või mille kohta lisainfo saada hanketeates näidatud kontaktisiku poolt. Tellitud lilleistikute sortiment istutuste ja objektide kaupa on toodud Lisas 2 (eraldi failina).

3. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal või vahetult hankelepingu täitmisele kaasatava(-te)l alltöövõtja(-te)l hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise tõendamiseks ning pakkuja ja alltöövõtjate kvalifikatsioonitingimustele vastavuse kontrollimiseks:
- Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja(d) peavad olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ning kohalike maksude tasumise kohustused. Hankija kontrollib maksude tasumise kohustuse täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasi kaudu. Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita. Pakkuja esitab tõendi, et pakkujal ja alltöövõtja(-te)l pole maksuvõlga kohalike maksude tasumise osas seisuga mitte rohkem kui 10 päeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva;
- Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetava(-te) alltöövõtja(-te) kohta esitab pakkuja järgmised andmed: kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises. Alltöövõtja(-te) mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtja(-te) mittekasutamise kohta;
- Pakkujal ja tema vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et pakkujal ja vahetult hankelepingu täitmisele kaasatava(-te)l alltöövõtja(-te)l puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused RHS § 38 tähenduses;
- Pakkujal ja tema vahetul alltöövõtjal peab olema võimalus kasutada vajalike töövahendeid ning kastmistehnikat tööde teostamiseks nõutavas mahus. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse, et temal ja vahetult hankelepingu täitmisele kaasatava(-te)l alltöövõtja(-te)l on, või neil on võimalus kasutada vajalike töövahendeid ning kastmistehnikat tööde teostamiseks;
- Pakkujal peab olema vähemalt üks vastava (taimekasvatusalase või muu erialase) haridusega vastutav spetsialist. Pakkuja esitab hankijale spetsialisti CV koos koopiatega spetsialisti haridust tõendavatest dokumentidest;
- Pakkujal või tema vahetul alltöövõtjal peab olema vähemalt üks (1) töötaja kogemusega lillede ja põõsastike istutuse ja hoolduse alal vähemalt 1 hooaja jooksul ning lisaks sellele hankelepingu täitmiseks piisavalt abitöölisi. Pakkuja esitab andmed lillede ja põõsaste istutamist ja hooldust teostavate töötajate, nende arvu ja kogemuse kohta.

4. Pakkumuse vormistamise keel on eesti keel.

5. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis:
- Pakkumuse maksumus esitada tabeli kujul (Lisa 3. Hinnapakkumine);
- Hinnatabelis tuleb hinnata kõik read, ära tuues käibemaksuta summad ja summa kokku, koos käibemaksuga;
- Pakkumuse maksumuses arvestada kõik Lisas 1 (Tööde tehniline kirjeldus ja maht) näidatud töödega seotud kulud;
- Pakkumuse saatekirjas eraldi näidata mulla hankimise võimalused ning kõikides ettenähtud hooldustöödes kasutamiseks valitud väetiste nimetused.

6. Pakkumuse esitamine:
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 21.03.2013.a. kell 10:00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametisse:
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5-304, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretärile (III korrus).

7. Pakkumuste avamine
Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, III korrus, 21.03.2013.a kell 10.30. Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne hanketeates punktis 6 nimetatud tähtaega (puuduvad eelnevad avamisjäljed), nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust. Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust. Pakkumuste avamisel osalejate nimed kantakse pakkumuste avamise protokolli.

8. Pakkumuste hindamine
Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Hankija tunnistab edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.
Hankija sõlmib hankeleping edukaks tunnistatud pakkujaga vastavalt lisatud Hankelepingu projektile (Lisa 4).

9. Hankijana jätame endale õiguse:
- vastavalt linna eelarves 2013 eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada tellitavate tööde mahtusid sõltuvalt pakkumuses toodud konkreetsete tööde/ühikute hinnast;
- lükata tagasi kõik pakkumused, kui ükski pakkumine ei vasta esitatud tingimustele või ületab hankelepingu eeldatavat maksumust.

Hanke liik:
Lihthange (teenused).

Lisainfo:
Riigihanke eest vastutav isik
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Arhitektuuri ja planeerimise osakonna
Vanemspetsialist-linnaaednik
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Tähtaeg:
Hankes näidatud toimingute teostamise tähtaeg 01.04. – 30.11.2013.a

♦ Pakkumuste avamise protokoll (hange 21/2013, 21.03.2013 kell 10:30) ning Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll (26.03.2013 kell 10:00).

• Lillede ja ilupõõsaste istutus- ja hooldustööde töövõtuleping nr 28, 28.03.2013 (hange 21/2013).

Lisatud 28.02.2013, 08:56
Muudetud 28.03.2013, 11:46

eelmine