Narva linn


Hanketeade nr 45 /lisatud 08.06.2012/

Hanke nimetus:
Kangelaste 11b projekteerimistööd.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ettevõtjatele ettepaneku esitada pakkumus krundi Kangelaste 11b projekteerimistööde teostamiseks.

Hanke lühikirjeldus:

1. Projekteerimistingimused on toodud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 31.01.2011.a kirjas nr 1-14/707.

2. Hankija lähteülesanne on toodud Lisas 1.

3. Tehnovõrkudega geodeetiline krundi alusplaan täpsusega M 1:500 on antud PDF formaadis. Dwg formaadis ja paberkandjal saamiseks pöörduda hanke kontaktisiku poole.

4. Esindajate esialgsed ettepanekud.

5. Hankelepingu eeldatav maksumus on 4 166,00 eurot ilma käibemaksuta.

6. Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate dokumentide nimekiri:
Nr.Kõrvaldamis- ja
kvalifitseerimistingimus
Nõutav
dokument
1.Pakkujal puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 ning § 38 lg 2 p-s 4 sätestatud kõrvaldamisalused.Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et pakkujal puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused RHS § 38 tähenduses.
2.Pakkuja peab olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ning kohalike maksude tasumise kohustused.Hankija kontrollib maksude tasumise kohustuse täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasi kaudu. Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita. Pakkuja esitab tõendi, et pakkujal pole maksuvõlga kohalike maksude tasumise osas seisuga mitte rohkem kui 10 päeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
3.Pakkuja omab projekteerimistööde teostamiseks vajalikke registreeringuid majandustegevuse registris.Hankija kontrollib registreeringute olemasolu avalikust andmekogust.
Pakkuja täiendavaid tõendeid üldjuhul ei esita.

7. Lisatingimus: Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetava(-te) alltöövõtja(-te) kohta esitab pakkuja järgmised andmed: kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises. Alltöövõtja(-te) mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtja(-te) mittekasutamise kohta.

8. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed.

9. Pakkumuse vormistamise keel on eesti keel.

10. Pakkumuse koostamisel arvestada kõiki tööde vastavaks teostamiseks vajalikud ja kaasnevad kulusid esitades pakkumuse maksumus kogusummahinnana (fixed price) koos kehtiva käibemaksuga ja ilma käibemaksuta. Täiendavate maksetingimuste esitamine on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR).

11. Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankekutse saanud isikuna registreerida, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankekutse ja sellele lisatud dokumendid elektroonselt välja võtnud isikute registreerimine toimub elektronposti teel teate edastamisega hankes näidatud kontaktisikule. Hankija ei vastuta faksi või e-posti side korrapärase toimimise eest. Registreerimisteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on registreerimisteate kätte saanud. Registreerimine pole pakkumuse esitamise eelduseks, kuid hankekutse kättesaamise registreeri-mata jätmisel ei vastuta hankija huvitatud isiku informeerimiskohustuse nõuetekohase täitmise eest.

12. Pakkumuse esitamine:
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hiljemalt 04.07.2012.a. kell 12:00 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametisse:
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3-23, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretär-asjaajale (IV korrus).
Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

13. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

14. Pakkumuste avamise aeg ja koht: 04.07.2012.a kell 13:30, Peetri plats 3, 4. korrus, 20308 Narva. Hankija võimaldab viibida pakkujatel pakkumuste avamise juures. Pakkujate esindajad peavad olema valmis tõendama volituste olemasolu (esindusõigust kontrollitakse).

15. Pakkumuste hindamine: Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Hankija tunnistab edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.

16. Kõikgi pakkumuste tagasilükkamine: kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankuja kõik esitatud pakkumused tagasi lükata, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele (RHS § 49 lg 1 p 2).

17. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine: Hankijal on õigus tunnistada riigihankemenetlus omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud tingimustel, samuti siis, kui hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 29 lg 3 p 6 alt III).

18. Hankijana jätame endale õiguse: lükata tagasi kõik pakkumised, kui ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks.

19. Hankeleping sõlmitakse vastavalt lisatud lepinguprojektile. Ette antud lepingutingimused pole läbiräägitavad. Projekteerimistöö vastuvõtmine ning selle eest tasumine toimub ühes osas, vaheakteerimisi ega ettemakseid pole ette nähtud. Hankelepingu sõlmimise (allkirjastamise) päeval kontrollib hankija eduka pakkumuse esitatud pakkujal riiklike maksuvõlgade puudumist. Maksuvõlgade kontroll toimub MTA avaliku andmekogu vahendusel. Hankeleping allkirjastatakse hankija asukohajärgsel aadressil.

Hanke menetlusliik:
RHS § 16 lg 1 [lihtmenetlus/teenused].

Lisainfo:
Hankija kontaktisik - Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna heakorra- ja haljastusteenistuse peaspetsialist
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Tähtaeg:
Tööde teostamise tähtaeg - 3 kuud alates hankelepingu sõlmimise kuupäevast.

Avamise protokoll, 04.07.2012 k 13:30 (hange 45/2012);
Hankekomisjoni protokoll, 05.07.2012 k 10:00 (hange 45/2012).

Projekteerimistööde töövõtuleping, 05.07.2012 (hange 45/2012).

Lisatud 08.06.2012, 14:45
Muudetud 11.07.2012, 16:30

eelmine