Narva linn


Hanketeade nr 13 /lisatud 22.02.2012/

Hanke nimetus:
Pakkumuse esitamise ettepanek lihtmenetlusega hankes "Puude hooldustööd ja raie Narva linnas".

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

Hanke lühikirjeldus:
1. Tööde maht, liigid ja kohad (objektid) on näidatud eraldi tabelis (Lisa 1 Hinnapakkumine).
2. Tööde teostamisel tuleb arvestada puude hoolduslõikuseks sobivate aegadega.
3. Kokku hoolduslõikusele ja raiele kuuluvate puude arv on 183 puud, nendest lõikus – 157 puud, raie – 26 puud.
4. Hinnapakkumise koostamisel näidata iga puu kohta maksumus eraldi, arvestades kõiki tööde vastatavaks teostamiseks vajalikuid ja kaasnevaid kulusid; pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta ning koos kehtiva käibemaksuga.
5. Pakkumuse vormistamise keel on eesti keel.
6. Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi tööde kogumaksumuse (käibemaksuga) alusel, tunnistades edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.
7. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetava(-te) alltöövõtja(-te) kohta esitab pakkuja järgmised andmed: kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises. Alltöövõtja(-te) mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtja(-te) mittekasutamise kohta.
8. Pakkujal või tema vahetu alltöövõtja(te)l peavad olema täidetud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist avaliku andmekogu kaudu. Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita. Pakkuja esitab tõendi, et pakkujal ja alltöövõtja(-te)l pole maksuvõlga kohalike maksude tasumise osas seisuga mitte rohkem kui 10 päeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
9. Pakkujal ja tema vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et pakkujal ja vahetult hankelepingu täitmisele kaasatava(-te)l alltöövõtja(-te)l puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused RHS § 38 tähenduses.
10. Pakkujal või tema vahetu alltöövõtja(te)l peab olema vähemalt üks vastava haridusega vastutav spetsialist. Pakkuja esitab hankijale spetsialisti CV koos koopiatega spetsialisti haridust tõendavatest dokumentidest.

Hankijana jätame endale õiguse:
1. vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada hooldustöödele ja/või raiele kuuluvate puude arvu sõltuvalt hinnapakkumises toodud konkreetsete ühikute hinnast;
2. lükata tagasi kõik pakkumised, kui ükski pakkumine ei vasta esitatud tingimustele või ületab hankelepingu eeldatavat maksumust.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 07.03.2012.a. kell 15:00 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametisse:
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3-23, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretär-asjaajale (IV korrus).

Hanke liik:
Lihtsustatud korras teenuste tellimine.

Lisainfo:
Ljudmila Morina
Linnavara- ja Majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna
heakorra- ja haljastusteenistuse peaspetsialist
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Tähtaeg:
Tööde teostamise periood: märts – juuli 2012.a.

Haljastustööde töövõtulepingu projekt.

Protokollid (hange 13/2012).

Töövõtuleping (hange 13/2012).

Lisatud 22.02.2012, 16:59
Muudetud 03.04.2012, 13:14

eelmine