Narva linn


Hanketeade nr 12 /lisatud 21.02.2012/

Hanke nimetus:
Lillede ja ilupõõsaste istutus- ja hooldustööd 2012.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.


Hanke lühikirjeldus:

1. Tööde tehniline kirjeldus ja maht on toodud Lisas 1 (eraldi failina).

2. Lillekujunduse aluseks on lillealade kujundus 2012.aastaks, millega saab tutvuda ja/või mille kohta lisainfo saada hanketeates näidatud kontaktisiku poolt. Tellitud lilleistikute sortiment istutuste ja objektide kaupa on toodud Lisas 2 (eraldi failina).

3. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal või vahetult hankelepingu täitmisele kaasatava(-te)l alltöövõtja(-te)l hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise tõendamiseks ning pakkuja ja alltöövõtjate kvalifikatsioonitingimustele vastavuse kontrollimiseks:
- Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja(d) peavad olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ning kohalike maksude tasumise kohustused. Hankija kontrollib maksude tasumise kohustuse täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasi kaudu. Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita. Pakkuja esitab tõendi, et pakkujal ja alltöövõtja(-te)l pole maksuvõlga kohalike maksude tasumise osas seisuga mitte rohkem kui 10 päeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva;
- Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetava(-te) alltöövõtja(-te) kohta esitab pakkuja järgmised andmed: kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises. Alltöövõtja(-te) mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtja(-te) mittekasutamise kohta;
- Pakkujal ja tema vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et pakkujal ja vahetult hankelepingu täitmisele kaasatava(-te)l alltöövõtja(-te)l puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused RHS § 38 tähenduses;
- Pakkujal ja tema vahetul alltöövõtjal peab olema võimalus kasutada vajalike töövahendeid ning kastmistehnikat tööde teostamiseks nõutavas mahus. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse, et temal ja vahetult hankelepingu täitmisele kaasatava(-te)l alltöövõtja(-te)l on, või neil on võimalus kasutada vajalike töövahendeid ning kastmistehnikat tööde teostamiseks;
- Pakkujal peab olema vähemalt üks vastava (taimekasvatusalase või muu erialase) haridusega vastutav spetsialist. Pakkuja esitab hankijale spetsialisti CV koos koopiatega spetsialisti haridust tõendavatest dokumentidest;
- Pakkujal või tema vahetul alltöövõtjal peab olema vähemalt üks (1) töötaja kogemusega lillede ja põõsastike istutuse ja hoolduse alal vähemalt 1 hooaja jooksul ning lisaks sellele hankelepingu täitmiseks piisavalt abitöölisi. Pakkuja esitab andmed lillede ja põõsaste istutamist ja hooldust teostavate töötajate, nende arvu ja kogemuse kohta.

4. Pakkumuse vormistamise keel on eesti keel.

5. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis:
- Pakkumuse maksumus esitada tabeli kujul (Lisa 3. Hinnapakkumine);
- Hinnatabelis tuleb hinnata kõik read, ära tuues käibemaksuta summad ja summa kokku, koos käibemaksuga;
- Pakkumuse maksumuses arvestada kõik Lisas 1 (Tööde tehniline kirjeldus ja maht) näidatud töödega seotud kulud;
- Pakkumuse saatekirjas eraldi näidata mulla hankimise võimalused ning kõikides ettenähtud hooldustöödes kasutamiseks valitud väetiste nimetused.

6. Pakkumuse esitamine:
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 28.03.2012.a. kell 11:00 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametisse:
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Peetri plats 3-23, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretär-asjaajale (IV korrus).

7. Pakkumuste hindamine
Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi. Hankija tunnistab edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.

8. Hankijana jätame endale õiguse:
- vastavalt linna eelarves eraldatud rahavahenditele suurendada või vähendada tellitavate tööde mahtusid sõltuvalt hinnapakkumises toodud konkreetsete tööde/ühikute hinnast;
- lükata tagasi kõik pakkumised, kui ükski pakkumine ei ole tunnistatud vastavaks.

Hanke liik:
Lihtsustatud korras teenuste tellimine.

Lisainfo:
Ljudmila Morina
Linnavara- ja Majandusameti
Kommunaalmajandusosakonna
heakorra- ja haljastusteenistuse peaspetsialist
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Tähtaeg:
Tööde teostamise periood: aprillikuu – 30.november 2012.a

Protokollid (hange 12/2012).

Töövõtuleping (hange 12/2012).

Lisatud 21.02.2012, 17:22
Muudetud 03.04.2012, 13:12

eelmine