Narva linn


Hanketeade nr 100 /lisatud 25.10.2011/

HANKE TEADE:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet teatab soovist sõlmida henkeleping.

HANKE NIMETUS:
Narva Pimeaias ja bastionites elavate nahkhiirte inventuuri teostamine.

HANKIJA:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet.

HANKE LÜHIKIRJELDUS:
2009 aastal viidi läbi Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (Ramboll Eesti AS, KSH aruanne, september 2010 (link tekstile http://www.narvaplan.ee/docs/2010-09_vanalinna_UP_ksh_aruanne.pdf). KSH eesmark oli hinnata Narva vanalinna üldplaneeringu rakendumisel ilmnevat võimalikku mõju erinevatele valdkondadele, sh kaitstavatele liikidele.
Narva vanalinnas asub Pimeaia park, mis vastavalt Vabariigi Valitsuse 03.03.2006.a määrusele nr 64 ”Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitseeeskiri” on võetud kaitse alla.
Pimeaias ning selle ümbruses elutseb meile teadaolevalt neli II kaitsekategooriasse kuuluvat nahkhiireliiki: tiigilendlane (Myotis dasycneme), suurkõrv (Plecotus auritus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja veelendlane (Myotis daubentoni). Nahkhiired elutsevad bastionite sisestes käikudes – kasemattides, kasutades neid nii suvisel ajal päevase varjepaigana kui ka talvitumispaigana.
Lähimas tulevikus on kavas alustada Pimeaias rekonstrueerimistööd, sh bastionite (kasemattide) korrastamine (restaureerimise käigus on kavas avada, korrastada ja kasutusele võtta välimised käigud), kõrghaljastuse (eelkõige Pimeaia pargi) hooldamine ja uuendamine.
KSH-s on toodud ka leevendusmeetmed, mida tuleb rakendada rekonstrueerimistööde läbiviimisel. Samas soovitavad dokumendi koostajad teha nahkhiirte inventuuri ning koostada ekspertarvamus rekonstrueerimistöödega kaasneda võivatest mõjudest nahkhiirtele.

HANKE LIIK:
Teenused.

LISAINFO:
Dmitri Koroljov, Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti Kommunaalmajandusosakonna keskkonnateenistuse peaspetsialist, tel. 3599195, dmitri.koroljov@narva.ee

PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG:
08.11.2011.a 11.00-ks.

LISAD:
Lisa 1 – Lihtmenetlusega riigihange „Narva Pimeaias ja bastionites elavate nahkhiirte inventuuri teostamine” – 6 lehel.

Hankekomisjoni protokollid (hange 100/ 2011).

Hange 100 - töövõtuleping nr 194 (01.12.2011).

Lisatud 25.10.2011, 14:38
Muudetud 16.12.2011, 09:22

eelmine