Narva linn


Hanketeade nr 11 /lisatud 08.04.2011/

Riigihangete seaduse § 16 lg 6 kohaselt teatab Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet soovist sõlmida ehitusjärelvalve käsunduslepingu Narva Suur-Aguli tööstusala ehitustöödele.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

Hanke lühikirjeldus:
Hankija eesmärgiks on teostada Narva Kerese, Linda, Suur-Aguli tänavate vahelise tööstusala taaskasutusele võtmise ehitustööd vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ja ehitustööde riigihanke hankedokumentide tehnilisele kirjeldusele. Antud eesmärgi saavutamiseks ostetakse objektil teostatavate tööde järelevalve kompeksteenus.
Teostatavete tööde maksumus u 1 100 000 € koos KM.

Hanke liik:
Lihtmenetlus.

Pakkumuste esitamise tähtaeg:
20.04.2011.a kell 14:00

Lepingu täitmise tähtaeg:
15.11.2011.a

Lisainfo:
Dmitri Korotkov
Kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse spetsialist, tel. 3599214
dmitri.korotkov@narva.ee

Lisa:
1.
Hankedokumendid.
Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele.
Hankedokumendid on kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee.
Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankedokumendid saanud isikuna registreerida, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankedokumendid elektroonselt välja võtnud isikute registreerimine toimub elektronposti teel teate edastamisega.
Vastav teade tuleb vormistada Lisa I vormi XI kohase kinnitusena ning edastada järgnevale elektronposti aadressile:
varamajandus@narva.ee.
Hankija teatab registreerimisteate kättesaamisest viivitamatult registreerimisteate esitanud isikut.
Hankija ei vastuta faksi või e-posti side korrapärase toimimise eest. Registreerimisteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on registreerimisteate kätte saanud.
Hankedokumentide kättesaamise registreerimata jätmisel ei vastuta hankija RHS § 36 lg-t 2 ja 3 järgse informeerimiskohustuse täitmise ning hankedokumendid saanud huvitatud isikute huvide kaitse eest.

Lisatud 08.04.2011, 13:18
Muudetud 20.04.2011, 16:16

eelmine