Narva linn


Linnavara võõrandamine (Mõisa tn 1)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja kinnistu võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel:

♦ KINNISTU Narva linnas aadressil Mõisa tänav 1

• katastritunnus: 51102:005:0027
• maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%
• pindala: 10 796 m²
• alghind: 120 000 eurot
• osavõtutasu: 1500 eurot
• tagatisraha: 19 000 eurot
-
Kinnistusraamatu seis
- Detailplaneeringut kehtestatud ei ole

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Kinnised ümbrikud pakkumistega tuleb esitada tööpäeviti (E 8:00–18:00; T, K, N 8:00–17:00; R 8:00–16:00; lõunavaheaeg 12:00–13:00) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Narva, Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 7, hiljemalt 14.12.2017 kell 9:00.

Ümbrikule tuleb märkida ainult võõrandatava kinnistu aadress ning selles peavad sisalduma vormikohane pakkumisavaldus ning muud nõutavad dokumendid.

Pakkumise hind tuleb näidata eurodes täisarvuna, juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane pakkumisavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Määratud ajaks esitatud ümbrikute avalik avamine toimub 14.12.2017 kell 10:00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Peetri plats 3, Narva, 4. korrus, ruum 23, kabinet 1.
Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt Linnavara võõrandamise korras sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.

Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates Linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 7.

Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonidel 3599151 ja 3599141.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00 ja 13.00–17.00;
• reede 9.00-12.00 ja 13.00–16.00.

Info:
tel 3599151, tel 3599141
e-post
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 30.11.2017, 09:35
Muudetud 30.11.2017, 17:41

eelmine järgmine