Narva linn


Linnavara võõrandamine (Energeetiku AÜ 255, AÜ Jubileinõi Aiad - Põllu 19, Vana-Joala tee 6-126)

Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste kinnistute võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:


1. KINNISTU (hoonestatud) aadressil Ida-Virumaa, Vaivara vald, Tõrvajõe küla, ENERGEETIKU AÜ 255

• katastritunnus: 85101:001:0764
• maa sihtotstarve: elamumaa 100%
• pindala: 562 m²
• ehitisealune pind: 28 m²
• alghind: 800 eurot
• osavõtutasu: 50 eurot
• tagatisraha: 80 eurot
FOTOD


2. KINNISTU (hoonestatud) aadressil Narva linn, Põllu tänav 19 (AÜ Jubileinõi Aiad)
- kinnistul asuvad aiamaja ja kuur-saun, kuid ehitisregistris puuduvad andmed nende ehitiste kohta

• katastritunnus: 51103:007:0064
• maa sihtotstarve: elamumaa 100%
• pindala: 590 m²
• alghind: 2 500 eurot
• osavõtutasu: 50 eurot
• tagatisraha: 250 eurot
FOTOD


3. Hooneühistu NARVA ALMAZ (registrikood 80038413) liikmesus, mis annab liikmesuse omanikule õiguse kasutada Hooneühistule NARVA ALMAZ kuuluval kinnistul aadressil Ida-Viru maakonnas Narva linnas Vana-Joala tee 6 (katastritunnus 51106:001:0054, registriosa 596709) paiknevates garaažides asuvat garaažiboksi nr 126.

• katastritunnus: 51106:001:0054
• maa sihtotstarve: elamumaa 100%
• pindala: 19 m²
• alghind: 1 000 eurot
• osavõtutasu: 50 eurot
• tagatisraha: 100 eurot
FOTOD

Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonidel 3599142, 3599157 või 56650191.

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane osavõtuavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha iga võõrandatava objekti osas tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvele nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Avalik suuline enampakkumine toimub 28. septembril 2017. aastal kell 10:00 aadressil Peetri plats 3, Narva, IV korrus, ruum 24.
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 28. septembril 2017. a kell 9:00-9:30.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates 18. septembrist kuni 26. septembrini 2017. a (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Peetri plats 3, Narva (IV korrus, ruum 23, kab 6). Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument ja ning muud nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates Linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonnas aadressil Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 6.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599142, tel 3599157, tel 56650191
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 14.09.2017, 09:34
Muudetud 18.09.2017, 14:39

eelmine järgmine