Narva linn


Linnavara võõrandamine (Rahu 42, Rahu 48, A. Puškini 55)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnavara võõrandamiseks:

1. KINNISTU Narva linnas aadressil Rahu tn 42:

- katastritunnus: 51104:001:0012;
- maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%;
- pindala: 3 073 m²;
- alghind 35 000 €;
- osavõtutasu 500 €;
- tagatisraha 3 190 €.
• Olemasolevad kitsendused: maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.
Kinnistusraamatu seis.

2. KINNISTU Narva linnas aadressil Rahu tn 48:

- katastritunnus 51104:001:0011;
- maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%;
- pindala: 11 576 m²;
- alghind 110 000 €;
- osavõtutasu 1 000 €;
- tagatisraha 10 370 €.
• Olemasolevad kitsendused: maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.
Kinnistusraamatu seis.

3. KINNISTU Narva linnas aadressil A. Puškini 55:

- katastritunnus 51104:003:0011;
- maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%;
- pindala 15 575 m²;
- alghind 170 000 €;
- osavõtutasu 1600 €;
- tagatisraha 16 420 €.
Kinnistusraamatu seis.

Kinnistute võõrandamise lisatingimused:
• investeeringud varasse ostja pakutud suuruses ja tähtaegadel;
• detailplaneeringuga seotud riskid jäävad ostja kanda;
• investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel rakendatakse trahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt;
• trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud lisatingimuste täitmisest;
• ostja poolt lepingutingimuste (sh lisatingimuste täitmise tähtajad, heakorrastamise kohustus) olulisel rikkumisel on linnal õigus lepingust taganeda ning teostada lepingu objekti tagasiostuõigus hinnaga, millega see müüdi;
• ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja;
• antud vara edasine võõrandamine või koormamine võib toimuda ainult Narva linna kirjalikul nõusolekul.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusele nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Kinnisasja pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile, Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kab 7, 20308 Narva, kuni 03.05.2017 kella 10.00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.
Pakkumise saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 13:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Varasse investeeringute tegemise graafik, milles peab olema lahti kirjutatud: investeeringute objekt (millised investeeringud ja millise eesmärgi saavutamiseks pakkuja teostab), kavandatavate investeeringute suurus, investeeringute tegemise etapid ja tähtajad, näidates eraldi iga etapi kohta investeeringute summad ja allikad. Enampakkumise korraldaja võib haldusmenetluse seaduse § 38 lg 1 alusel kohustada pakkujat läbirääkimiste käigus esitama tõendeid selle kohta, et pakkuja on võimeline tegema investeeringud graafikus määratud summas ja tähtaegadel, samuti tõendeid investeeringute allikate olemasolu kohta (nt pakkuja konto väljavõte või panga tõend, mis tõendab investeeringute tegemiseks vajaliku summa olemasolu, krediidiasutuse garantii, kolmanda isiku käendus/garantii koos kolmanda isiku konto väljavõttega/panga tõendiga, mis kinnitab kolmandal isikul investeeringute tegemiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu või muud tõendid). Investeeringute rahastamiseks kolmanda isiku kaasamisel peab kolmas isik peab esitama vastavad garantiid investeeringute tegemise kohta notariaalselt tõestatud vormis).
2. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus.
3. Juriidilisel isikul põhikirja/seaduse kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, esindajale selleks volituste andmiseks, esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. Arvestades, et tegemist on kinnistu ostmisega, peab juriidilise isiku pädeva organi otsus sisaldama otsust kinnistu omandamise kohta.
4. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
5. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
6. Kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude tasumise osas pakkumuse esitamisele eelneva tööpäeva seisuga. Riigimaksude osas käsitletakse kinnitusena Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tõendit ja kohalike maksude osas kohalike maksude maksuhalduri poolt väljastatud tõendit.
7. Kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga.
8. Juriidilisest isikust pakkuja esitab viimase 6 kuu majandustegevuse aruande koos lisadega (vastavalt seadusele). Majandustegevuse aruandena käsitletakse aruannet, mis vastab raamatupidamise seaduse nõuetele ja kajastab pakkuja äritegevust viimase 6 kuu jooksul.
9. Arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
10. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.

Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 7.

Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonidel 3599151 ja 3599141.

Vastuvõtuaeg:
- esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00 ja 13:00-17:00;
- reede 9:00-12:00 ja 13:00-16:00.

Info:
tel 3599151, tel 3599141
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 30.03.2017, 07:57
Muudetud 30.03.2017, 14:02

eelmine