Narva linn


Eelläbirääkimistega pakkumine hoonestusõiguse seadmiseks hoonestamata kinnistutel (A. Daumani 2d, 26, 36, 38)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise hoonestusõiguse seadmiseks hoonestamata kinnistutele aadressidel:

1. KINNISTU Narva linnas aadressil Ancis Daumani 2d:
katastritunnus 51104:001:0099
maa sihtotstarve: ärimaa 100%
pindala 2 527 m²
aastatasu alghind 809 eurot
osavõtutasu 65 eurot
tagatisraha 405 eurot
• Olemasolevad kitsendused: maa-aluse soojatorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.
Kinnistusraamatu seis

2. KINNISTU Narva linnas aadressil Ancis Daumani 26:
katastritunnus 51104:001:0101
maa sihtotstarve: ärimaa 100%
pindala 4 210 m²
aastatasu alghind 1 347 eurot
osavõtutasu 67 eurot
tagatisraha 674 eurot
• Olemasolevad kitsendused: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.
Kinnistusraamatu seis

3. KINNISTU Narva linnas aadressil Ancis Daumani 36:
katastritunnus 51104:002:0102
maa sihtotstarve: ärimaa 100%
pindala 6 080 m²
aastatasu alghind 1 946 eurot
osavõtutasu 97 eurot
tagatisraha 973 eurot
• Piirangud puuduvad.
Kinnistusraamatu seis

4.  KINNISTU Narva linnas aadressil Ancis Daumani 38:
katastritunnus 51104:001:0104
maa sihtotstarve: ärimaa 100%
pindala 6 593 m²
aastatasu alghind 2 110 eurot
osavõtutasu 106 eurot
tagatisraha 1 055 eurot
• Piirangud puuduvad.
Kinnistusraamatu seis

Vastavalt kinnistusraamatu andmetele on eelnimetatud kinnistud koormatud isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks. Kõnealune servituut oli seatud enne Ancis Daumani 2 kinnistu jagamist, tegelikult kulgeb elektrikaabel ainult mööda Ancis Daumani tänav 2d kinnistut.

Hoonestusõiguse seadmise lisatingimused:
• Hoonestusõiguse tähtaeg – 50 aastat arvates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest.
• Hoonestusõiguse aastatasu maksab hoonestaja osadena kaks korda aastas, 1. juuliks ja 1. jaanuariks, järgneva perioodi eest ette. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise tähtaegu võib määrata (muuta) poolte kokkuleppel. Tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.
• Hoonestusõiguse aastatasu mittetasumisel või mittetähtaegsel tasumisel maksab hoonestaja tasumata summalt viivist 0,1% iga tasumisega viivitatud päeva eest.
• Hoonestaja on kohustatud projekteerima ja valmis ehitama (sh saama kasutusloa) lepingus nimetatud ehitised kindlaksmääratud tähtaegadel.
• Ehituse tähtaegade ja etappide mittetäitmisel või mittetähtaegsel täitmisel maksab hoonestaja trahvi 5 hoonestusõiguse aastatasu suuruses summas. Trahvi tasumine ei vabasta hoonestajat endale võetud kohustuste täitmisest.
• Kui hoonestaja ei täida hoonestusõiguse seadmise lepingus sätestatud tingimusi, on Narva linnal õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks vastavalt asjaõigusseaduse § 2441 ilma hoonestaja poolt tehtud investeerimiskulude hüvitamiseta.
• Hoonestusõiguse asjaõigusega koormamisel peab olema Narva linna kirjalik nõusolek.
• Hoonestusõiguse võõrandamisel on Narva linnal 2 kuu jooksul pärast vastava kirjaliku teate saamist ostueesõigus.
• Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisega või muutmisega seotud kulud, sh notari tasu ja riigilõivu tasub hoonestaja.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 27.08.2015 määrusele nr 26 "Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord".

Hoonestusõiguse pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile, Peetri plats 3, Narva 20308, 4. korrus, ruum 23, kabinet 7, kuni 19.04.2017 kella 10:00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäeviti kell 9:00-12:00 ja kell 13:00-16:00.

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:
• andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number, isikut tõendava dokumendi koopia; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number ning juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise kohta);
• nõusolek sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping kehtestatud tingimustel;
• sõnade ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma;
• pakkumuse esitamise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri, enampakkumisel osaleva juriidilise isiku puhul allkiri ja esindaja volitusi tõendav dokument.
• vara sihtotstarbelise kasutamise kohustus 5 aasta jooksul pärast ehitise valmimist;
• ehitise püstitamise tähtaeg (sh detailplaneeringu koostamise ja kehtestamise tähtaeg), ehitusprojekti esitamise tähtaeg, ehitise valmisehitamise tähtaeg (ehitise valmisehitamise ajaks loetakse kasutusloa väljastamise aeg);
• tõendid selle kohta, et pakkuja on võimeline täitma eespoolnimetatud ehitamise kohustust, samuti tõendeid rahaallikate olemasolu kohta (nt pakkuja konto väljavõte või panga tõend, mis tõendab projekteerimiseks ja ehitamiseks vajaliku summa olemasolu, krediidiasutuse garantii, kolmanda isiku käendus/garantii koos kolmanda isiku konto väljavõttega/panga tõendiga, mis kinnitab kolmandal isikul vajalike rahaliste vahendite olemasolu või muud tõendid).
• arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/a nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.
Pakkuja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse hoonestusõiguse aastatasu tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast hoonestusõiguselepingu sõlmimist või pakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül pakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.
Notariaalse lepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab hoonestaja.

Eelläbirääkimistega pakkumisega seotud muude tingimustega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonnas aadressil: Peetri plats 3, 4. korrus, Narva.

Vastuvõtuaeg:
• Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00, 13:00–17:00;
• Reede 9:00-12:00, 13:00–16:00.

Info:
tel 3599151, tel 3599141
e-post linnamajandus@narva.ee

Lisatud 16.03.2017, 08:57
Muudetud 16.03.2017, 15:56

eelmine järgmine