Narva linn


Linnavara võõrandamine (Tapamaja 2, Tapamaja 4, Joala 22)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja järgmiste kinnistute võõrandamise avalikul suulisel enampakkumisel:


1. KINNISTU (hoonestamata) Narva linnas aadressil Tapamaja tn 2

• katastritunnus: 51101:001:0235
• maa sihtotstarve: ärimaa 100%
• pindala: 2 101 m²
• alghind: 20 000 eurot
• osavõtutasu: 100 eurot
• tagatisraha: 2000 eurot
- Kinnistusraamatu seis
- Kehtestatud detailplaneering


2. KINNISTU (hoonestamata) Narva linnas aadressil Tapamaja tn 4

• katastritunnus: 51101:001:0236
• maa sihtotstarve: ärimaa 95%, tootmismaa 5%
• pindala: 1 601 m²
• alghind: 16 000 eurot
• osavõtutasu: 100 eurot
• tagatisraha: 1600 eurot
- Kinnistusraamatu seis
- Kehtestatud detailplaneering


3. KINNISTU (hoonestatud) Narva linnas aadressil Joala tn 22

• katastritunnus: 51105:004:0069
• maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%
• pindala: 4026 m²
• alghind: 160 000 eurot
• osavõtutasu: 1 600 eurot
• tagatisraha: 16 000 eurot
- Kinnistusraamatu seis
- Detailplaneeringut kehtestatud ei ole

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 “Linnavara võõrandamise kord”.
Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• Kehtestatud vormi osavõtuavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isiku tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isiku tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• Juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Avalik suuline enampakkumine toimub 5. juulil 2016. aastal  kell 11:00 Narva linnas aadressil Peetri plats 3 (IV korrus, ruum 23, kabinet 1). Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 05.07.2016. a  kell 10:00-10:30.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha iga võõrandatava objekti osas tasutakse (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) № EE321010220034038012 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille summad makstakse.

Kehtestatud vormis osavõtuavaldusi võetakse vastu alates  20.06.2016.a  kuni 29.06.2016  (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis aadressil Peetri plats 3 (IV korrus, ruum 23, kabinet 7). Kaasas peavad olema nõutavad dokumendid.

Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja nõutud dokumentide esitamiseks on info@narvaplan.ee.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti varade teenistuses aadressil Peetri plats 3 (IV korrus, ruum 23, kabinet nr 7).

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00 ja 13.00–17.00;
• reede 9.00-12.00 ja 13.00–16.00.

Info:
tel 3599151, tel 3599141
e-post info@narvaplan.ee

Lisainformatsioon kehtestatud detailplaneeringu kohta telefonil 3599062.

Lisatud 16.06.2016, 09:49
Muudetud 17.06.2016, 08:54

eelmine