Narva linn


Linnavara võõrandamine (olmeprügi sorteerimise liin)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara võõrandamiseks:

Olmeprügi sorteerimise liin
- alghind 50 000 eurot;
- osavõtutasu 100 eurot;
- tagatisraha 2 350 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 “Linnavara võõrandamise kord”.
Linnavara  müüakse seisundis, milles see on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Kinnised ümbrikud pakkumistega tuleb esitada tööpäeviti (E 8.00–18.00; T, K, N 8.00–17.00; R 8.00–16.00; lõunavaheaeg 12.00–13.00) Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile aadressil Narva, Peetri plats 5, 3. korrus, hiljemalt 27. juunil 2016 kell 9.00.
Ümbrikule tuleb märkida ainult võõrandatava linnavara nimetus ning selles peavad sisalduma vormikohane pakkumisavaldus ning muud nõutavad dokumendid.
Pakkumise hind tuleb näidata eurodes täisarvuna, juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane pakkumisavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne;

Kehtestatud ajaks esitatud ümbrikute avalik avamine toimub 27. juunil 2016 kell 10.00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonna varade teenistuses aadressil Peetri plats 3, Narva, 4. korrus, ruum 23, kabinet 1.
Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha võõrandatava linnavara osas tasutakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arvelduskontole nr EE321010220034038012 AS SEB Pank, selgituseks märkida linnavara nimetus, mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt  kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on  teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt «Linnavara võõrandamise korras» sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures  alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates «Linnavara võõrandamise korra» punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks,  kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumisele pandud linnavaraga saab tutvuda tööpäeviti OÜ-s Narva Jäätmekäitluskeskus, aadressil Narva linn Rahu tn 3b. Objektiga tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonil 3577676 või e-posti teel info@njk.ee.

Info:
tel  3599164
e-post info@narvaplan.ee

Lisatud 15.06.2016, 14:05
Muudetud 15.06.2016, 15:03

Tagasi