Narva linn


Linnavara võõrandamine (Raudsilla tn 1, A. Puškini tn 55)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnavara võõrandamiseks:


1. KINNISTU Narva linnas aadressil Raudsilla tänav 1

- katastritunnus 51101:007:0032;
- maa sihtotstarve – ühiskondlike ehitiste maa 100%;
- pindala 12 950 m² (kinnistu reaalosaks on 4-korruseline koolihoone, milles kasulikku pinda 3 556,2 m², ja kahekorruseline töökoda-ladu-garaaž, milles kasulikku pinda 410,7 m², samuti tara, asfaltbetoonteed 4800 m², soojusarvesti ja soojussõlm);
- alghind 330 000 €;
- osavõtutasu 1500 €;
- tagatisraha 25 000 €.
• Maa sihtotstarbe muutmise võimalus elamumaaks, ärimaaks.
• Uute hoonete ehitamise korral või kinnistu oluliseks osaks olevate hoonete ümberehitamise korral Muinsuskaitseameti soovitatud piirangute järgimine (mitte hoonestada olemasolevast koolihoonest põhja suunas jäävat nõlvapealset ala ja mitte lisada praegusele hoonele kõrgust, soovi korral võimalik hoonestada kooli ja Juhkentali tänava vaheline ala /praegune staadion/ ning piirduda tänavateristi Raudsilla tn – Juhkentali tn praegu piirava hoonestuse kõrgusega, mitte rohkem kui 5-6 korrust).
• Detailplaneeringut ei ole kehtestatud.
Kinnistusraamatu seis
Narva Linnavolikogu 24.03.2016 otsus nr 109


2. KINNISTU Narva linnas aadressil A. Puškini tänav 55

- katastritunnus 51104:003:0011;
- maa sihtotstarve – ärimaa 50%, tootmismaa 50%;
- pindala 15 575,0 m²;
- alghind 170 000 €;
- osavõtutasu 1600 €;
- tagatisraha 16 420 €.
Kinnistusraamatu seis
Detailplaneering
Narva Linnavalitsuse 06.04.2016 korraldus nr 439-k


Kinnistute võõrandamise lisatingimused:

1. Investeeringud varasse vastavalt ostja poolt pakutud graafikule;
2. Detailplaneeringuga seotud riskid jäävad ostja kanda;
3. Investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel rakendatakse trahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt;
4. Trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud lisatingimuste täitmisest;
5. Ostja poolt lepingutingimuste (sh lisatingimuste täitmise tähtajad, heakorrastamise kohustus) olulisel rikkumisel on linnal õigus lepingust taganeda ning teostada lepingu objekti tagasiostuõigus hinnaga, millega see müüdi;
6. Enne müügilepingu sõlmimist kohustub ostja esitama pangagarantii (10% ostusummalt – trahvi tagamiseks).
7. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja;
8. Antud vara edasine võõrandamine või koormamine võib toimuda ainult Narva linna kirjalikul nõusolekul.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusele nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".
Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Kinnisasja pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada kuni 13. maini 2016 kella 14:00-ni Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile (Peetri plats 5, III korrus, kab 304, 20308 Narva) kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäeviti kell 9:00-12:00 ja kell 13:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
• Varasse investeeringute tegemise graafik, milles peab olema lahti kirjutatud: investeeringute objekt (millised investeeringud ja millise eesmärgi saavutamiseks pakkuja teostab), kavandatavate investeeringute suurus, investeeringute tegemise etapid ja tähtajad, näidates  eraldi iga etapi kohta investeeringute summad ja allikad. Enampakkumise korraldaja võib haldusmenetluse seaduse § 38 lg 1 alusel kohustada pakkujat läbirääkimiste käigus esitama tõendeid selle kohta, et pakkuja on võimeline tegema investeeringud graafikus määratud summas ja tähtaegadel, samuti tõendeid investeeringute allikate olemasolu kohta (nt pakkuja konto väljavõte või panga tõend, mis tõendab investeeringute tegemiseks vajaliku summa olemasolu, krediidiasutuse garantii, kolmanda isiku käendus/garantii koos kolmanda isiku konto väljavõttega/panga tõendiga, mis kinnitab kolmandal isikul investeeringute tegemiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu või muud tõendid). Investeeringute rahastamiseks kolmanda isiku kaasamisel peab kolmas isik peab esitama vastavad garantiid investeeringute tegemise kohta notariaalselt tõestatud vormis).
• Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus.
• Juriidilisel isikul põhikirja/seaduse kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, esindajale selleks volituste andmiseks, esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. Arvestades, et tegemist on kinnistu ostmisega, peab juriidilise isiku pädeva organi otsus sisaldama otsust kinnistu omandamise kohta.
• Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
• Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
• Kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude tasumise osas pakkumuse esitamisele eelneva tööpäeva seisuga. Riigimaksude osas käsitletakse kinnitusena Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tõendit ja kohalike maksude osas kohalike maksude maksuhalduri poolt väljastatud tõendit.
• Kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga.
• Juriidilisest isikust pakkuja esitab viimase 6 kuu majandustegevuse aruande koos lisadega (vastavalt seadusele). Majandustegevuse aruandena käsitletakse aruannet, mis vastab raamatupidamise seaduse nõuetele ja kajastab pakkuja äritegevust viimase 6 kuu jooksul.
• Arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
• Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti a/a nr EE321010220034038012, AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.

Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Kinnistute võõrandamise muude tingimustega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti varade teenistuses aadressil: Narva, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23.
Vastuvõtuaeg:
Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9:00-12:00 ja 13:00-17:00;
Reede 9:00-12:00 ja 13:00–16:00.

Info:
tel 3599151, tel 3599141
e-post info@narvaplan.ee

Lisatud 18.04.2016, 10:54
Muudetud 22.04.2016, 15:42

Tagasi