Narva linn


Eelläbirääkimistega pakkumine linnavara võõrandamiseks

NARVA LINNAVALITSUSE
ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET
kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnavara võõrandamiseks:


1. KINNISTU aadressil Ancis Daumani 2 Narvas:
katastritunnus: 51104:001:0098;
maa sihtotstarve: ärimaa 100%;
pindala: 3 784 m2;
alghind                          94 600 eurot;
osavõtutasu                     1 000 eurot;
tagatisraha                      9 460 eurot;

olemasolevad kitsendused: maa-aluse soojatorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini ja elektriõhuliini kaitsevööndid, gaasitorustiku kaitsevöönd.

2.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 2d Narvas:
katastritunnus: 51104:001:0099;
maa sihtotstarve:  ärimaa 100%;
pindala: 2 527 m2;
alghind                          83 400 eurot;
osavõtutasu                        900 eurot;
tagatisraha                      8 340 eurot;

olemasolevad kitsendused: maa-aluse soojatorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

3.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 26 Narvas:
katastritunnus: 51104:001:0101;
maa sihtotstarve:  ärimaa 100%;
pindala: 4 210 m2;
alghind                          92 600 eurot;
osavõtutasu                     1 000 eurot;
tagatisraha                      9 260 eurot;

olemasolevad kitsendused: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

4.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 36 Narvas:
katastritunnus: 51104:002:0102;
maa sihtotstarve: ärimaa 100%;
pindala: 6 080 m2;
alghind                           133 800 eurot;
osavõtutasu                       1 400 eurot;
tagatisraha                      13 380 eurot;

piirangud puuduvad.

5.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 38 Narvas:
katastritunnus: 51104:001:0104;
maa sihtotstarve:  ärimaa 100%;
pindala: 6 593 m2;
alghind                          158 200 eurot;
osavõtutasu                       1 500 eurot;
tagatisraha                      15 820 eurot;

piirangud puuduvad.

Vastavalt kinnistusraamatu andmetele on eelnimetatud kinnistud koormatud isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks. Kõnealune servituut oli seatud enne Ancis Daumani 2 kinnistu jagamist, tegelikult kulgeb elektrikaabel ainult mööda  Ancis Daumani tänav 2d kinnistut.

6. KINNISTU aadressil Rahu tn 42 Narvas:
katastritunnus: 51104:001:0012;
maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%;
pindala 3 073,0 m2;
alghind                35 000 eurot;
osavõtutasu            500 eurot;
tagatisraha    3 190 eurot;

olemasolevad kitsendused:
maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

7. KINNISTU aadressil Rahu tn 48 Narvas
katastritunnus:    51104:001:0011;
maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%;
pindala: 11 576,0 m2;
alghind                   110 000 eurot;
osavõtutasu          1 000 eurot;
tagatisraha        10 370 eurot;

olemasolevad kitsendused:
maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

Kinnistute võõrandamise lisatingimused:
•    investeeringud varasse ostja pakutud suuruses ja tähtaegadel;
•    detailplaneeringuga seotud riskid jäävad ostja kanda;
•    investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel rakendatakse trahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt;
•    trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud lisatingimuste täitmisest;
•    ostja poolt lepingutingimuste (sh lisatingimuste täitmise tähtajad, heakorrastamise kohustus) olulisel rikkumisel on linnal õigus lepingust taganeda ning  teostada lepingu objekti  tagasiostuõigus hinnaga, millega see müüdi;
•    ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja;
•    antud vara edasine võõrandamine või koormamine võib toimuda ainult Narva linna kirjalikul nõusolekul.

Kinnisasjade pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.
Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile, Peetri plats 5, 3. korrus, kab 304, 20308 Narva, kuni 12. juunini 2015 kella 10.00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi. Pakkumise saab esitada tööpäevadel alates kella 09:00 kuni kella 12:00 ja alates kella 13:00 kuni kella 16:00.
Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1.    Äriplaan, kus on märgitud:
- äriidee kinnistu kasutamise osas, mis peab olema detailselt kirjeldatud. Ei ole lubatud  esitada alternatiivseid ideid;
- kavandatud investeeringute lõplik suurus, tähtajad ja sihtotstarve.
2.    Pakkuja suutlikkuse tõendamine vajalike rahastajate leidmisel, finantseerimisallikad. Asjakohaste ja vastuvõetavate tõenditena käsitletakse: krediidiasutuse kirjalikku kinnitust, et pakkuja võib laenata investeerimiseks vajalikud summad krediidiasutustelt; või dokumenti (pangakonto väljavõtet), et pakkujal on olemas investeeringute tegemiseks vajalikud summad. Juhul, kui pakkuja kavatseb investeeringute tegemiseks kasutada kolmandate isikute (v.a krediidiasutused) vahendeid, peab ta esitama kolmanda isiku garantiikirja valmiduse kohta anda pakkujale investeeringute tegemiseks vajalikud rahavahendid. Sel juhul (kolmanda isiku rahavahendite kasutamisel) peab pakkuja esitama dokumendi (pangakonto väljavõtte) selle kohta, et kolmandal isikul on olemas investeeringute tegemiseks vajalikud summad.
3.    Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma eurodes, mis esitatakse eraldi  kinnises ümbrikus.
4.    Juriidilisel isikul põhikirja/seaduse kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, esindajale selleks volituste andmiseks, esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. Arvestades, et tegemist on kinnistu ostmisega, peab juriidilise isiku pädeva organi otsus sisaldama otsust kinnistu omandamise kohta.
5.    Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
6.    Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
7.    Kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude tasumise osas pakkumuse esitamisele eelneva tööpäeva seisuga. Riigimaksude osas käsitletakse kinnitusena Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tõendit ja kohalike maksude osas kohalike maksude maksuhalduri poolt väljastatud tõendit.
8.    Kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga.
9.    Juriidilisest isikust pakkuja esitab viimase 6 kuu majandustegevuse aruande koos lisadega (vastavalt seadusele). Majandustegevuse aruandena käsitletakse aruannet, mis vastab raamatupidamise seaduse nõuetele ja kajastab pakkuja äritegevust viimase 6 kuu jooksul.
10.    Arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
11.    Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti a/a nr EE321010220034038012, AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.
Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.
Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja.
Kinnistute võõrandamise muude tingimustega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonnas aadressil: Peetri plats 3, 4. korrus, Narva.
Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005. a määrusele nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord”, millega võib tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonna ruumides.
Info telefonil  3599156, 3599144, e-post: info@narvaplan.ee 

Lisatud 21.05.2015, 12:06
Muudetud 15.06.2015, 15:17

Tagasi