Narva linn


Linnavara võõrandamine

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumised linnavarade võõrandamiseks:

1. Kinnistu Narva linnas aadressil Raudsilla tn 1

- katastritunnus: 51101:007:0032;
- maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%;
- pindala: 12950 m² (kinnistu reaalosaks on 4-korruseline koolihoone, milles kasulikku pinda 3556,2 m², ja kahekorruseline töökoda-ladu-garaaž, milles kasulikku pinda 410,7 m², samuti tara, asfaltbetoonteed 4800 m², soojusarvesti ja soojussõlm);
- alghind: 850 000 eurot;
- osavõtutasu: 640 eurot;
- tagatisraha: 33 575 eurot;
- lisatingimused:
· maa sihtotstarbe muutmise võimalus sihtotstarbeks elamumaa, ärimaa;
· uute hoonete ehitamise korral või kinnistu oluliseks osaks olevate hoonete ümberehitamise korral Muinsuskaitseameti soovitatud piirangute järgimine (mitte hoonestada olemasolevast koolihoonest põhja suunas jäävat nõlvapealset ala ja mitte lisada koolile kõrgust, soovi korral hoonestada kooli ja Juhkentali tänava vahelist ala (praegune staadion) ning piirduda tänavateristi Raudsilla tn – Juhkentali tn praegu piirava hoonestus kõrgusega, mitte rohkem kui 5-6 korrust).

2. Kinnistu Narva linnas aadressil Aleksander Puškini tn 31

- katastritunnus: 51101:004:0098;
- maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%;
- pindala: 3359 m² (kinnistu reaalosaks on 4-korruseline hoone kogupinnaga 3 226 m2, soojussõlm, veetorud, kanalisatsioon, teed);
- alghind: 137 000 eurot;
- osavõtutasu: 1 600 eurot;
- tagatisraha: 13 622 eurot;
- lisatingimused:
· maa sihtotstarbe muutmise võimalus.

3. Kinnistu Narva linnas aadressil Tallinna mnt 73

- katastritunnus: 51103:005:0007;
- maa sihtotstarve: 100% ärimaa;
- pindala: 4033 m²;
- alghind: 150 000 eurot;
- osavõtutasu: 1 000 eurot;
- tagatisraha: 6 500 eurot.

Kinnistute võõrandamise lisatingimused:
1. investeeringud varasse vastavalt ostja poolt pakutud graafikule;
2. detailplaneeringuga seotud riskid jäävad ostja kanda;
3. investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel rakendatakse trahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt;
4. trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud lisatingimuste täitmisest;
5. ostja poolt lepingutingimuste (sh lisatingimuste täitmise tähtajad, heakorrastamise kohustus) olulisel rikkumisel on linnal õigus lepingust taganeda ning teostada lepingu objekti tagasiostuõigus hinnaga, millega see müüdi;
6. enne müügilepingu sõlmimist kohustub ostja esitama pangagarantii (10% ostusummalt – trahvi tagamiseks).
7. ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja;
8. antud vara edasine võõrandamine või koormamine võib toimuda ainult Narva linna kirjalikul nõusolekul.

Kinnisasjade pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile (Peetri plats 5, III korrus, kab 304, 20308 Narva) kuni 6. maini 2015 kella 10.00ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 13:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Äriplaan, kus on märgitud:
- äriidee kinnistu kasutamise osas, mis peab olema detailselt kirjeldatud. Ei ole lubatud esitada alternatiivseid ideid;
- kavandatud investeeringute lõplik suurus, tähtajad ja sihtotstarve.
2. Pakkuja suutlikkuse tõendamine vajalike rahastajate leidmisel, finantseerimisallikad. Asjakohaste ja vastuvõetavate tõenditena käsitletakse: krediidiasutuse kirjalikku kinnitust, et pakkuja võib laenata investeerimiseks vajalikud summad krediidiasutustelt; või dokumenti (pangakonto väljavõtet), et pakkujal on olemas investeeringute tegemiseks vajalikud summad. Juhul, kui pakkuja kavatseb investeeringute tegemiseks kasutada kolmandate isikute (v.a krediidiasutused) vahendeid, peab ta esitama kolmanda isiku garantiikirja valmiduse kohta anda pakkujale investeeringute tegemiseks vajalikud rahavahendid. Sel juhul (kolmanda isiku rahavahendite kasutamisel) peab pakkuja esitama dokumendi (pangakonto väljavõtte) selle kohta, et kolmandal isikul on olemas investeeringute tegemiseks vajalikud summad.
3. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus.
4. Juriidilisel isikul põhikirja/seaduse kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, esindajale selleks volituste andmiseks, esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. Arvestades, et tegemist on kinnistu ostmisega, peab juriidilise isiku pädeva organi otsus sisaldama otsust kinnistu omandamise kohta.
5. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
6. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
7. Kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude tasumise osas pakkumuse esitamisele eelneva tööpäeva seisuga. Riigimaksude osas käsitletakse kinnitusena Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tõendit ja kohalike maksude osas kohalike maksude maksuhalduri poolt väljastatud tõendit.
8. Kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga.
9. Juriidilisest isikust pakkuja esitab viimase 6 kuu majandustegevuse aruande koos lisadega (vastavalt seadusele). Majandustegevuse aruandena käsitletakse aruannet, mis vastab raamatupidamise seaduse nõuetele ja kajastab pakkuja äritegevust viimase 6 kuu jooksul.
10. Arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
11. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti a/a nr EE321010220034038012, AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.

Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.
Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks.
Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Kinnistute võõrandamise muude tingimustega saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonnas aadressil: Peetri plats 3, IV korrus.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005. a määrusele nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord", millega võib ka tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonna ruumides.

Info:
tel 3599141, tel 3599156
e-post
info@narvaplan.ee

Lisatud 15.04.2015, 14:59
Muudetud 15.04.2015, 16:37

Tagasi