Narva linn


Linnavara võõrandamine

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara võõrandamiseks:

- AS-i Narva Soojusvõrk 2 763 aktsiat nimiväärtusega 63,9 eurot iga aktsia,
mis moodustab 34% AS Narva Soojusvõrk (registrikood 10549419, aadress Oru tn 2, 20203 Narva) aktsiakapitalist:
• alghind – 1 000 000 eurot;
• osavõtutasu – 1 600 eurot;
• tagatisraha – 86 495 eurot.

Aktsiate võõrandamise tingimused:
Aktsiate suhtes kehtib ostueesõigus AS-i Eesti Energia Narva Elektrijaamad (reg. kood 10579981) kasuks äriseadustiku § 229 lg 2 ja AS-i Narva Soojusvõrk põhikirja p-dega 3.1 ja 3.2 ettenähtud mahus (mida saab kasutada kahe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest).

Aktsiate enampakkumisel võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud.

Pakkumine avalikus kirjalikus enampakkumises osalemiseks tuleb esitada kuni 09.01.2015 kella 14:00-ni Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile (Peetri plats 3-5, II korrus, 20308 Narva) kinnises ümbrikus, märkides ümbrikule ainult sõnad "AS NARVA SOOJUSVÕRK aktsiad".
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 13:00-16:00.

Pakkumine peab olema koostatud eesti keeles ning sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:
1. Andmed osaleja kohta:
- füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress ning kontaktandmed;
- juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, asukoht ja aadress ning äriregistri registrikaardi koopia, kontaktandmed;
2. Nõusolek võõrandatava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
3. Pangaasutuse poolt tõendatud maksedokumentide koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4. Sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumise hind eurodes, mis esitatakse kogu aktsiate paketi (2 763 aktsia) eest;
5. Pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, enampakkumisel osaleva juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti a/a nr EE501010220049686019 AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.

Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja

Aktsiate võõrandamise muude tingimustega saab tutvuda Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti linnavara osakonnas aadressil: Peetri plats 3 (IV korrus).

Avalik kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusele nr 18 "Linnavara võõrandamise kord", millega võib tutvuda ka Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ruumides.

Info:
tel 3599144, tel 3599156
e-post areng@narva.ee

Lisatud 12.12.2014, 13:47
Muudetud 12.12.2014, 14:23

Tagasi