Narva linn


Linnavara võõrandamine: Raudsilla tn 1

Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet
kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnavara võõrandamiseks:

Kinnistu Narva linnas aadressil Raudsilla tn 1

- katastritunnus: 51101:007:0032;
- maa sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%;
- pindala: 12 950 m² (kinnistu reaalosaks on 4-korruseline koolihoone - kasulikku pinda 3556,2 m², kahekorruseline töökoda-ladu-garaaž - kasulikku pinda 410,7 m², samuti tara, asfaltbetoonteed 4800 m², soojusarvesti ja soojussõlm);
- alghind: 850 000 eurot;
- osavõtutasu: 640 eurot;
- tagatisraha: 33 575 eurot;
- lisatingimused:
· maa sihtotstarbe muutmise võimalus sihtotstarbeks elamumaa, ärimaa;
· uute hoonete ehitamise korral või kinnistu oluliseks osaks olevate hoonete ümberehitamise korral Muinsuskaitseameti soovitatud piirangute järgimine (mitte hoonestada olemasolevast koolihoonest põhja suunas jäävat nõlvapealset ala ja mitte lisada koolile kõrgust, soovi korral hoonestada kooli ja Juhkentali tänava vahelist ala (praegune staadion) ning piirduda tänavateristi Raudsilla tn – Juhkentali tn praegu piirava hoonestus kõrgusega, mitte rohkem kui 5-6 korrust).

Kinnistu võõrandamise lisatingimused:
1. maa sihtotstarbe muutmise võimalus sihtotstarbeks elamumaa, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa;
2. detailplaneeringuga seotud riskid jäävad ostja kanda;
3. investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel rakendatakse trahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt;
4. trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud lisatingimuste täitmisest;
5. ostja poolt lepingutingimuste (sh lisatingimuste täitmise tähtajad, heakorrastamise kohustus) olulisel rikkumisel on linnal õigus lepingust taganeda ning teostada lepingu objekti tagasiostuõigus hinnaga, millega see müüdi;
6. enne müügilepingu sõlmimist kohustub ostja esitama pangagarantii (10% ostusummalt – trahvi tagamiseks). 
7. ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja;
8. antud vara edasine võõrandamine või koormamine võib toimuda ainult Narva linna kirjalikul nõusolekul.
9. uute hoonete ehitamise korral või kinnistu oluliseks osaks olevate hoonete ümberehitamise korral Muinsuskaitseameti soovitatud piirangute järgmine;
10. investeeringud varasse vastavalt ostja poolt pakutud graafikule;
11. trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud kohustuste täitmisest;

Kinnisasjade pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile (Peetri plats 3-5, II korrus, 20308 Narva) kuni 07.11.2014 kella 14:00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 13:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Äriplaan, kus on märgitud:
- äriidee kinnistu kasutamise osas, mis peab olema detailselt kirjeldatud. Ei ole lubatud esitada alternatiivseid ideid;
- kavandatud investeeringute lõplik suurus, tähtajad ja sihtotstarve.
2. Pakkuja suutlikkuse tõendamine vajalike rahastajate leidmisel, finantseerimisallikad.
3. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus.
4. Juriidilisel isikul põhikirja/seaduse kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, esindajale selleks volituste andmiseks, esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. Arvestades, et tegemist on kinnistu ostmisega, peab juriidilise isiku pädeva organi otsus sisaldama otsust kinnistu omandamise kohta.
5. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
6. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
7. Kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude tasumise osas pakkumuse esitamisele eelneva tööpäeva seisuga. Riigimaksude osas käsitletakse kinnitusena Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tõendit ja kohalike maksude osas kohalike maksude maksuhalduri poolt väljastatud tõendit.
8. Kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga.
9. Juriidilisest isikust pakkuja esitab viimase 6 kuu majandustegevuse aruande koos lisadega (vastavalt seadusele). Majandustegevuse aruandena käsitletakse aruannet, mis vastab raamatupidamise seaduse nõuetele ja kajastab pakkuja äritegevust viimase 6 kuu jooksul.
10. Arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
11. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti a/a nr EE501010220049686019 AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.

Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Kinnistute võõrandamise muude tingimustega saab tutvuda Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti linnavara osakonnas aadressil: Peetri plats 3, IV korrus.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005. a määrusele nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord", millega võib  ka tutvuda Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ruumides.

Info:
tel 3599144, tel 3599156
e-post areng@narva.ee 
Lisatud 17.10.2014, 10:03
Muudetud 17.10.2014, 10:22

Tagasi