Narva linn


Eelläbirääkimistega pakkumised linnavara võõrandamiseks

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumised linnavarade võõrandamiseks:


Kinnistu Narva linnas aadressil Rahu tänav 42

- katastritunnus: 51104:001:0012;
- maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%);
- pindala: 3 073 m²;
- alghind: 35 000 eurot;
- osavõtutasu: 500 eurot;
- tagatisraha: 3 190 eurot;
- olemasolevad kitsendused:
maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.


Kinnistu Narva linnas aadressil Rahu tänav 48

- katastritunnus: 51104:001:0011;
- maa sihtotstarve: ärimaa 50%, tootmismaa 50%;
- pindala: 11 576 m²;
- alghind: 110 000 eurot;
- osavõtutasu: 1 000 eurot;
- tagatisraha: 10 370 eurot;
- olemasolevad kitsendused:
maa-aluse vee- ja kanalisatsioonitorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

Kinnistute võõrandamise lisatingimused:
· investeeringud varasse ostja pakutud suuruses ja tähtaegadel;
· detailplaneeringuga seotud riskid jäävad ostja kanda;
· investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel rakendatakse trahvi 10% (kümne protsendi) ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt;
· trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud lisatingimuste täitmisest;
· ostja poolt lepingutingimuste (sh lisatingimuste täitmise tähtajad, heakorrastamise kohustus) olulisel rikkumisel on linnal õigus lepingust taganeda ning teostada lepingu objekti tagasiostuõigus hinnaga, millega see müüdi;
· ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja;
· antud vara edasine võõrandamine või koormamine võib toimuda ainult Narva linna kirjalikul nõusolekul.

Kinnisasjade pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile (Peetri plats 3-5, II korrus, 20308 Narva) kuni 3. oktoobrini 2014 kella 14.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 13:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. Äriplaan, kus on märgitud:
- äriidee kinnistu kasutamise osas, mis peab olema detailselt kirjeldatud. Ei ole lubatud esitada alternatiivseid ideid;
- kavandatud investeeringute lõplik suurus, tähtajad ja sihtotstarve.
2. Pakkuja suutlikkuse tõendamine vajalike rahastajate leidmisel, finantseerimisallikad.
3. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma eurodes, mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus.
4. Juriidilisel isikul põhikirja/seaduse kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, esindajale selleks volituste andmiseks, esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. Arvestades, et tegemist on kinnistu ostmisega, peab juriidilise isiku pädeva organi otsus sisaldama otsust kinnistu omandamise kohta.
5. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
6. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
7. Kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude tasumise osas pakkumuse esitamisele eelneva tööpäeva seisuga. Riigimaksude osas käsitletakse kinnitusena Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud tõendit ja kohalike maksude osas kohalike maksude maksuhalduri poolt väljastatud tõendit.
8. Kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga.
9. Juriidilisest isikust pakkuja esitab viimase 6 kuu majandustegevuse aruande koos lisadega (vastavalt seadusele). Majandustegevuse aruandena käsitletakse aruannet, mis vastab raamatupidamise seaduse nõuetele ja kajastab pakkuja äritegevust viimase 6 kuu jooksul.
10. Arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
11. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti a/a nr EE501010220049686019, AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.

Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Kinnistute võõrandamise muude tingimustega saab tutvuda Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavara osakonnas aadressil: Peetri plats 3, 4. korrus, Narva.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005. a määrusele nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord”, millega võib tutvuda ka Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ruumides.

Info:
tel 3599144, tel 3599156
e-post areng@narva.ee 
Lisatud 12.09.2014, 14:17
Muudetud 12.09.2014, 15:24

Tagasi