Narva linn


Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (õppelaev "Fortuuna")

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise laeva "Fortuuna" võõrandamiseks utiliseerimise eesmärgil vanametalliks.

Enampakkumise korraldaja on Narva Linnamajandusamet, registrikood 75039729, Peetri plats 3, 20308 Narva.

Laev müüakse utiliseerimise eesmärgil vanametalliks. Laev antakse ostjale üle ühe osana, sellisel kujul nagu see oli müügieelse vaatluse ajal. Laeva asukoht on Jõesadam, Jõe tänav 3, Narva linn. Laevakere ja seadmete tehniline seisund on müüjale teadmata. Tehniliste dokumentide kohaselt on tühja laeva kaal orienteeruvalt 86 tonni. Laevakere põhimaterjal on teras, aga laeval on ka mittemetallilised osad, seadmed, trossid jne, samuti võivad esineda naftasaadused ja muud keskkonnale ohtlikud jäätmed. Ostja peab saama ise omal kulul kõik laeva/metalli tükeldamiseks või/ja laeva transportimiseks vajalikud load. Kõik riskid, mis on seotud laevaga (sh demonteerimise, transportimise, utiliseerimise käigus), võtab ostja enda kanda.

Ostja kohustub omal kulul laeva demonteerima, vajadusel tükeldama, laadima transpordivahendile, koristama enda järele territooriumi ja laeva/metalli ära vedama, kasutades selleks oma tööjõudu ja/või alltöövõtjaid, oma transpordivahendeid ja tööriistu.

Utiliseerimine peab toimuma vastavalt keskkonnakaitse, tuleohutuse ja töökaitse nõuetele.

Ostja kohustub eemaldama, sorteerima ja utiliseerima kõiki laeva mittemetallilised osad, seadmed, trossid, naftasaadused ja muud mittemetallilised materjalid ja jäätmed omal kulul vastavalt keskkonnakaitse, tuleohutuse ja töökaitse nõuetele.

Laeva utiliseerimine/äravedamine Jõesadamast peab toimuma 2 kuu jooksul alates ostu-müügilepingu allakirjutamise hetkest. Ostja kohustub esitama müüjale laeva utiliseerimise akti laeva registrist kustutamiseks või kokkuleppel müüjaga korraldama eelpoolnimetatud kustutamine ise omal kulul.

Laeva üldandmed:
Laeva nimi: Fortuuna
Kutsung: ES2122
Kalalaeva pardanumber: EK-9508
Laeva tüüp: kalapüügilaev
Laevakere põhimaterjal: teras
Ehitusaasta: 1972
Ehitaja: Azovi Laevatehas
Ehituskoht: Azov, Venemaa
Üldpikkus (meetrites): 25,2
Pikkus (meetrites) 22,08
Laius (meetrites): 5,6
Parda kõrgus (meetrites): 2,8
Süvis (meetrites): 2,35
Kogumahutavus: 73
Puhasmahutavus: 21
Kandejõud (tonnides): 20,7
Peajõuseadme tüüp: diisel, mark: Volvo Penta TAMD 122A ja arv: 1X võimsus: 294 (kilovattides)
Orienteeruv vanametalli kogus: 86 tonni (arvestatud tehnilise dokumentatsiooni alusel, võib erineda tegelikust).
Laeva asukoht: Jõesadam, Jõe tänav 3, Narva linn.

Alghind: 10 320 eurot.
Osavõtutasu: 100 eurot.
Tagatisraha: 1 500 eurot.


Pakkumuse vormistamine ja esitamine

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord".

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Kinnised ümbrikud pakkumustega tuleb esitada tööpäeviti (E 8.00-18.00; T, K, N 8.00-17.00; R 8.00-16.00; lõunavaheaeg 12.00-13.00) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Narva linn, Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 7, kuni kella 9.00-ni 08.08.2018.

Ümbrikule tuleb märkida ainult võõrandatava linnavara nimetus ("Laev FORTUUNA") ning selles peavad sisalduma vormikohane pakkumisavaldus ning muud nõutud dokumendid.

Pakkumuse hind tuleb näidata eurodes täisarvuna. Juhul, kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
• kehtestatud vormi kohane pakkumisavaldus (avalduse vorm);
• füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilise isiku vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta, seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• juriidilise isiku viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

Määratud ajaks esitatud ümbrikute avalik avamine toimub 08.08.2018 kell 10.00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Peetri plats 3, 4. korrus, ruum 23, kabinet 1.
Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumuse teinud isikud.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida linnavara objekti nimetus ("Laev Fortuuna"), mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt linnavara võõrandamise korras sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal. Ostja sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.
Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul, arvates linnavara võõrandamise korra punktis 41 nimetatud linnavalitsuse ostja kinnitamise õigusakti jõustumise hetkest, tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise läbiviimise tingimuste ning enampakkumisele pandud linnavara puudutavate dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva linn, Peetri plats 3, IV korrus, ruum 23, kabinet nr 7.

Objektiga tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti telefonil 3599165 või e-posti aadressil nikolai.ivanov@narva.ee.

Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev 9.00-12.00, 13.00–17.00;
• reede 9.00-12.00, 13.00–16.00.

Info:
tel 3599165, 3599151
e-post
linnamajandus@narva.ee

Lisatud 26.07.2018, 15:11
Muudetud 26.07.2018, 17:10

Tagasi