Narva linn


Riigi omandis olevate kinnisasjade võõrandamine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Avaliku elektroonilise enampakkumise tingimused;
Müügimenetluse tähtajad.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
Tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
Tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
Küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist.
Tutvuma enne registreerumist enampakkumise tingimustega ja märgistama oksjonikeskkonnas vastava märkeruudu. Sellega osaleja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon alates teate avaldamisest kuni 06.02.2018 kella 10:30-ni.

Elektroonilisel enampakkumisel osalemiseks tuleb:
• Registreeruda ID-kaardiga osalejana Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon ID kaardiga ja märkida registreerimise vormil kõik nõutud andmed.
• Tasuda tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonna poolt koostatavas makseteatises näidatud andmetele. Tagatisraha maksmisel ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka tuleb registreerimisel märkida pank ja arvelduskonto number, kuhu tagatisraha tagastatakse. Makse sooritamisel mistahes andmete ebatäpse esitamise korral ei ole enampakkumisel osalemine võimalik. Tehniliste tõrgete vältimiseks on soovitav tasuda tagatisraha vähemalt 2 tundi enne kellaaega, milleni saab pakkumisi esitada.
• pärast tagatisraha laekumist makseteatises näidatud kontole teha oksjonikeskkonnas elektrooniliselt pakkumine eurodes täisarvuna (ilma sentideta) ette antud sammu kaupa. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Soovi korral võib osaleja oma pakkumist tõsta piiramatu arv kordi.
• Teise isiku (sh ettevõtte) esindajana osalemisel täita oksjonikeskkonnas nõutud andmed nii esindaja (juriidilise või eraisiku nimel pakkumise esitaja) kui pakkuja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) kohta ning esitada enne oksjoni lõppu vastav volikiri müügi korraldajale (Maa-ametile) e-posti teel (aadressil maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4 Tartu 51003). Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Selgitavad juhendid oksjonikeskkonna kasutamise kohta on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel.

Tehniliste tõrgete vältimiseks soovitame elektroonilises oksjonikeskkonnas opereerides kasutada veebilehitsejate (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari jms) uuemaid versioone. Internet Exploreri 10.0-st vanemate versioonide kasutamisel võib oksjonikeskkonnas pakkumise esitamine ebaõnnestuda. Tõrgete esinemisel soovitame vahetada veebilehitsejat või installeerida veebilehitseja uuem versioon.

Kui enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esineb tehnilisi takistusi, peab pakkuja viivitamatult sellest informeerima enampakkumise teates avaldatud kontaktisikuid.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb 06.02.2018 kell 10:30 juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 6650782, 6650781, 6750126, 6750101.

Täiendavate küsimuste korral oksjonisüsteemi kasutamise kohta ja tehniliste küsimuste korral helistada telefonil 6750108.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades:
Ida-Virumaa.

06.02.2018 kell 10:30 lõppeval elektroonilisel enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, lisainfo vaatamiseks klõpsa maaüksuse nimetusel:

Ida-Viru maakond, Narva linn, 1. Paemurru tn 9, (51105:001:0147);

Ida-Viru maakond, Narva linn, Õlelille tn 31, (51107:006:0149);

Ida-Viru maakond, Narva linn, Õlelille tn 33, (51107:006:0148);

Ida-Viru maakond, Narva linn, Päevalille tn 25, (51107:006:0163);

Ida-Viru maakond, Narva linn, Taevasina tn 46, (51101:001:0529);

Ida-Viru maakond, Narva linn, Taevasina tn 48, (51101:001:0528);

Ida-Viru maakond, Narva linn, Päevalille tn 23, (51107:006:0164);

Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Metsa tn 26, (51301:001:0102);

Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kalevi tn 18, (51301:004:0208);

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 64, (32205:001:0020).


Maa-amet

Lisatud 25.01.2018, 12:51
Muudetud 25.01.2018, 14:01

eelmine järgmine