Narva linn


Konkurss Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks


Narva Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhiülesanded on Narva linna haldusterritooriumi katmine planeeringutega, linnaehituslike ja arhitektuursete põhimõtete väljatöötamine ning nende järgimise tagamine, ehitustegevuse järelevalve, korrakaitse ja riiklik järelevalve, maareformi läbiviimine ja maakorralduslike toimingute teostamine.
Ameti struktuuriüksused on:
•    Arhitektuuri- ja planeerimise osakond;
•    Geodeesia ja maakorralduse osakond;
•    Järelvalve osakond.
Ameti põhimäärus: www.riigiteataja.ee/akt/424112016017

Teenistusülesannete lühikirjeldus:
Ameti direktor
•    Teostab ameti üldjuhtimist, vastutab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ja annab volitused Ameti esindamiseks.
•    Esitab Narva Linnavalitsuse Rahandusametile Ameti eelarveelnõu ning kannab vastustust eelarve nõuetekohase täitmise eest.
•    Käsutab temale antud õiguste piires Ameti rahalisi vahendeid ja vara ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise.
•    Allkirjastab Ametis koostatud dokumendid, annab Ameti nimel kooskõlastusi ja arvamusi.
•    Annab oma pädevuse piires Eesti Vabariigi ja Narva linna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist.
•    Sõlmib oma pädevuse piires õigusaktidega ettenähtud korras lepinguid ja kokkuleppeid.
•    Esitab Ameti poolt välja töötatud õigusaktide eelnõud Narva Linnavalitsuse istungitele.
•    Täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Narva linna õigusaktidega, linnapea või vastavalt linnavalitsuse liikmete tööjaotusele Ameti kureeriva Narva Linnavalitsuse liikme poolt.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
•    Riigi poolt tunnustatud magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
•    vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või töökogemus kõrgharidust nõudval tööl ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas 3 aastat;
•    eesti keele oskus vastavalt kehtivatele seadusnõuetele (C1);
•    Ameti tegevusvaldkonna õigusaktide tundmine;
•    hea suhtlemisoskus;
•    hea arvutioskus (sh vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide oskus);
•    vene keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt keskmisel tasemel;
•    soovitavalt inglise keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt keskmisel tasemel.

Kandidaatidel palume esitada:
•    CV kontaktandmetega (sh e-posti aadress teadete edastamiseks);
•    motivatsioonikiri;
•    isikut tõendava dokumendi koopia;
•    haridust tõendava dokumendi koopia;
•    keeleoskuse tõendava dokumendi koopia;
•    allkirjastatud kinnitus, et kandidaat vastab ametikohale astumiseks seaduses sätestatud nõuetele;
•    muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

Kandideerimiseks tuleb vajalikud dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-postile: georgi.ignatov@narva.ee või paberikandjal Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile tööajal (Peetri plats 3-5, 2. korrus, 20308 Narva) kuni 3. novembrini 2017 kella 15:00, märkides ümbrikule “ALPA direktori ametikoha konkursile“.
Lisateave: e-posti teel georgi.ignatov@narva.ee

Lisatud 18.10.2017, 16:08
Muudetud 18.10.2017, 16:24

eelmine järgmine