Narva linn


Tarbijakaitseamet teavitab

Üldnõuded batuutide ohutusele

Tarbijakaitseseaduse (edaspidi: TKS) üldise nõude kohaselt peab teenus vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab (TKS § 9 lg 1).

Tarbijal on õigus saada pakutava kauba või teenuse kohta ohutuse, samuti tervise, vara ja majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet (TKS § 4 lg 1).

Teenuse pakkuja peab lähtuma toote paigaldamisel ja kasutamisel kõigist tootjapoolsetest juhistest. Lõpptarbijatele (kasutajatele, järelevalvajatele jne) tuleb anda teavet, millised on tootjapoolsed juhised toote ohutuks kasutamiseks.

Juhul kui batuut renditakse ürituse, laada vms tarbeks, peab rentnik andma tootega kaasa põhjalikud paigaldusjuhised (s.h ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuule kiirus, paigaldusala nõuded jne) ning ohutu kasutamise juhised, lähtuvalt tootjapoolt esitatust.

Tarbijakaitseamet pöörab siinkohal rentnike tähelepanu asjaolule, et tuleks kaaluda, kas rendile võtja on võimeline batuuti ohutult paigaldama. Tarbijakaitseamet on arvamusel, et eelkõige peaks see jääma rendile andja, kui spetsialisti tööks. Juhul kui paigaldamine jäetakse siiski rendile võtja ülesandeks tuleb anda batuudiga kaasa väga selgesõnalised ja põhjalikud paigaldusjuhised (kirjalikult). Samuti tuleb kirjalikult anda edasi teave, mis puudutab batuudi ohutut kasutamist (mitu last võib korraga hüpata, mis vanuses lapsed võivad batuuti kasutada, söögi (mh nätsu) ja joogiga ei tohi hüpata, saltosid ei tohi teha, batuudi külgedel ei tohi ronida jne). Esitada tuleb kogu oluline teave, mis tootja on tootega kaasa andnud.

Täiendavalt juhime tähelepanu, et batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed ankrukohad peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud, seda ka juhul kui batuut asub nt asfaldil.

Täispuhutav batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, aiad, puud jne. Õhkbatuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest.

Puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad tarbijatele.

Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ette nähtud ohutusteave batuudi kasutajale peab laatadel, väliüritustel, mängualadel jne kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud (s.h mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata, mis vanuses (või kaalus, kasvus) lapsed batuudil hüpata tohivad, hüppamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, ei tohi teha saltosid (mürada, tõugelda), jne. Üritustel on mõistlik tagada täiskasvanud järelvaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist.

Täiendavalt soovitame teenuse pakkujatel tutvuda standardiga EVS-EN 14960:2013 „Infatable play equipment-safety reguirements and test methods“, mis sisaldab tehnilisi norme õhkbatuutide ohutuse osas. Standard on kättesaadav ja tellitav Eesti Standardikeskusest Aru tn 10 Tallinn (www.evs.ee).

Lisaks juhime tähelepanu, et ka trampliini tüüpi batuutide ehk vedrubatuutidega teenuse pakkujatel tuleb kasutajatele anda selgesõnalist teavet toote ohutuks kasutamiseks ja paigaldamiseks, lähtuvalt tootjapoolsetest juhistest. Sellist tüüpi batuute loetakse mänguasjadeks ning neile on kehtestatud nõuded, mis on toodud standardis „Mänguasjade ohutus. Osa 14: Batuudid koduseks kasutamiseks“, mis on samuti kättesaadav Eesti Standardikeskusest.


Tarbijakaitseamet

Lisatud 16.07.2015, 09:52
Muudetud 16.07.2015, 10:20

eelmine järgmine