Narva linn


Eelläbirääkimistega pakkumine linnavara võõrandamiseks

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet kuulutab välja
eelläbirääkimistega pakkumise linnavara võõrandamiseks:

1. KINNISTU aadressil Ancis Daumani 2 Narvas:
katastritunnus 51104:001:0098;
maa sihtotstarve: ärimaa 100%;
pindala 3 784 m²;
alghind 94 600 eurot;
osavõtutasu 1 000 eurot;
tagatisraha 9 460 eurot;
olemasolevad kitsendused: maa-aluse soojatorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini ja elektriõhuliini kaitsevööndid, gaasitorustiku kaitsevöönd.

2. KINNISTU aadressil Ancis Daumani 2d Narvas:
katastritunnus 51104:001:0099;
maa sihtotstarve: ärimaa 100%;
pindala 2 527 m²;
alghind                          83 400 eurot;
osavõtutasu                        900 eurot;
tagatisraha                      8 340 eurot;
olemasolevad kitsendused: maa-aluse soojatorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

3.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 2e Narvas:
katastritunnus 51104:001:0100;
maa sihtotstarve:  ärimaa 100%;
pindala 6 677 m²;
alghind                          187 000 eurot;
osavõtutasu                       1 600 eurot;
tagatisraha                       18 700 eurot;
olemasolevad kitsendused: maa-aluse soojatorustiku kaitsevöönd, elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

4.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 26 Narvas:
katastritunnus 51104:001:0101;
maa sihtotstarve:  ärimaa 100%;
pindala 4 210 m²;
alghind                          92 600 eurot;
osavõtutasu                     1 000 eurot;
tagatisraha                      9 260 eurot;
olemasolevad kitsendused: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd.

5.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 36 Narvas:
katastritunnus 51104:001:0102;
maa sihtotstarve:  ärimaa 100%;
pindala 6 080 m²;
alghind 133 800 eurot;
osavõtutasu 1 400 eurot;
tagatisraha  13 380 eurot;
piirangud puuduvad.

6.  KINNISTU aadressil Ancis Daumani 38 Narvas:
katastritunnus 51104:001:0104;
maa sihtotstarve:  ärimaa 100%;
pindala 6 593 m²;
alghind 158 200 eurot;
osavõtutasu 1 500 eurot;
tagatisraha 15 820 eurot;
piirangud puuduvad.

Vastavalt kinnistusraamatu andmetele on eelnimetatud kinnistud koormatud isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks. Kõnealune servituut oli seatud enne Ancis Daumani 2 kinnistu jagamist, tegelikult kulgeb elektrikaabel ainult mööda  Ancis Daumani tänav 2d kinnistut. 

Kinnistu võõrandamise lisatingimused: 
•    maa sihtotstarbe muutmise võimalus;
•    investeeringud varasse ostja pakutud suuruses ja tähtaegadel;
•    investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel rakendatakse trahvi 10% ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt;
•    trahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud kohustuste täitmisest;
•    ostja poolt endale müügilepinguga võetud kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on müüjal asja tagasiostuõigus hinnaga, millega lepingu objekt müüdi;
•    kuni investeerimiskohustuste täitmiseni toimub kinnistu edasine võõrandamine või koormamine asjaõigustega Narva linna nõusolekul.

Kinnisasja pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.
Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile, Peetri plats 3-5, 2. korrus, 20308 Narva, kuni 05.septembrini 2013 kella 14.00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid: 
1. Äriplaan, kus on märgitud:
- äriidee kinnistu kasutamise osas,
- kavandatud investeeringute suurus, tähtajad ja sihtotstarve;
2. Pakkuja suutlikkuse tõendamine vajalike rahastajate leidmisel, finantseerimisallikad.
3. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma eurodes.
4. Juriidilisel isikul põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, esindajale selleks volituste andmiseks, esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
5. Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
6. Kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega.
7. Kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta riiklike maksude ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude tasumise osas pakkumuse esitamise seisuga.
8. Kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga.
9. Viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne koos lisadega (vastavalt seadusele).
10. Arveldusarve number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.
11. Panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Ostuhind tasutakse pakkumise korraldaja arveldusarvele enne müügilepingu sõlmimist. Ostja poolt sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel, teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Notariaalse müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti a/a nr 10220049686019 AS SEB Pank, vähemalt 3 kalendripäeva enne pakkumise esitamist.

Kinnistute võõrandamisega seotud muude tingimustega võib tutvuda Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavara osakonnas aadressil: Peetri plats 3 (IV korrus), Narva.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi vastavalt Narva Linnavolikogu 09.06.2005. a määrusele nr 18/56 „Linnavara võõrandamise kord”, millega võib tutvuda Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ruumides või veebilehel.

Info:
tel 3599140, tel 3599144, tel 3599152, e-post 
areng@narva.ee.

Lisatud 16.08.2013, 10:25
Muudetud 18.08.2013, 21:42

eelmine järgmine