Narva linn


Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 21.juunil 2012 algusega kell 16.00, Peetri plats 1 II korruse saalis.


Päevakord:

1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti „Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine. (OE102)

2. Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 222 „Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine“ muutmine. (OE104)

3. Riigivara Narva linna omandisse taotlemine (Kalda tn 9, Narva). (OE078)

4. Narvas, A.Puškini tn 5 elamus asuvate korteriomandite M9 ja M10 Narva linnale tasuta omandamine. (OE079)

5. Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks. (OE096)

6. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (A.Puškini tn 23a, Narva). (OE097)

7. Narva linna 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. (OE095)

8. Narva linna 2012. aasta eelarve muutmine. (ME013)

9. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse „Linnavalitsuse liikmete töötasu ja hüvitise muutmine seoses euro kasutusele võtmisega“ nr 185 punkti 3 muutmine. (OE091)

10. Kinnistute aadressil A.Daumani tn 4b ja 4c Narva koormavate hoonestusõiguste omandamine. (OE068)

11. Sihtasutuse Narva Hooldekodu asutamine ja põhikirja kinnitamine. (OE069)

12. Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Hooldekodu asutamine. (OE100)

13. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 „Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine. (ME014)

14. Narva Noorteparlamendi põhimäärus. (ME010)

15. Kevade tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE075)

16. Kevade tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE076)

17. Karja tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE077)

18. Peetri platsi ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. (OE080)

19. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. (OE081)

20. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine. (OE082)

21. Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine. (OE083)

22. Kulgu tööstusala detailplaneeringu koostamise algatamine. (OE084)

23. Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine. (OE085)

24. Hariduse tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE087)

25. Kangelaste prospekt L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE088)

26. Koidula tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE089)

27. Rakvere tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE090)

28. Vestervalli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine. (OE098)

29. Volituse andmine. (OE099)

30. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine. (OE103)

31. Sihtasutuse Narva Näitused lõpetamine. (OE074)

32. Narva Linnaarhiivi põhimäärus. (ME012)

33. Revisjonikomisjoni 2012. ja 2013. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine. (OE092)

34. Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Oru 5-55 üürile andmine. (OE093)

35. Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Yuri Mishin’ile (postuumselt). (OE012)

36. Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine. (OE094)

37. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu liikme Nadežda Sinjakova arupärimisele „Ebaseaduslikult täidetavatest ametikohtadest“(17.05.2012 nr 2-21/4420) vastab linnapea Tarmo Tammiste (31.05.2012 nr 1.27/4420).Aleksandr Jefimov
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 15.06.2012, 15:16
Muudetud 15.06.2012, 15:56

eelmine järgmine