Narva linn


Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt ülevaade koos vajalike kontaktidega, kes millist maavalitsuste senist ülesannet edaspidi täitma hakkab.

1. Rahvastikutoimingud

1.1. Maakonnakeskuse omavalitsused:
sünni registreerimine; surma registreerimine; abielu sõlmimine; abielu lahutamine; nime muutmine (seda toimingut saab teha neljas kohas Eestis - Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses); soo muutmise andmete registreerimine; isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks; isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; elukoha registreerimine; hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend); andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral; rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.
Täitjad: Tallinna Perekonnaseisuamet, Hiiumaa Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus (perekonnaseisutoimingud), Jõgeva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Valga Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus. Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes omavalitsustes ei muutu, nad registreerivad endiselt surmi, sünde, elukohti ning annavad rahvastikuregistri väljavõtteid.

1.2. Siseministeerium:
rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamine, haldusjärelevalve, kannete kogumine ja arhiveerimine, registripõhise rahvaloenduse raames toimuv andmesisestus, perekonnaseisuametnike koolituse ja eksami läbiviimine ning perekonnaseisuametniku õiguse andmine.
Siseministeeriumi kontaktid: 6125008, info@siseministeerium.ee.

2. Maa järelmaksunõuete haldamine, sh
- lapse sünniga seotud soodustuste määramine;
- loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks;
- loa andmine kinnistu jagamiseks;
- hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised.
Riigi Tugiteenuste Keskus, kontakt: Tarvo Nurgamaa, 6631859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee.

3. Maareformi ja maatoimingud
- Maa erastamisega seotud toimingud
- Maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud
- Maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud
- Riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud
- Kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud
- Reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud
- Riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud
Maa-amet, kontaktid: Maire Salu, maareformi osakonna juhataja,  6750877, maire.salu@maaamet.ee; Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 6650762, tiina.vooro@maaamet.ee; Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 6650771, mai.lind@maaamet.ee.

4. Maakonna bussitranspordi korraldus
Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal – MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus; Hiiumaal – Hiiumaa Vallavalitsus; Ida-Virumaal – MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus; Jõgevamaal – MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus; Järvamaal - MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus; Põlvamaa ja Võrumaal – MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus; Pärnumaal - MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus; Saaremaal – Saaremaa Vallavalitsus; Tartumaal – MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus; Valgamaal - MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus; Viljandimaal - MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus.

5. Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontrollMaanteeamet, kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, 51990917, ahto.pahk@mnt.ee.

6. Siseriiklik laeva- ja lennuliinide korraldusMaanteeamet, kontakt: Mika Männik, ühistranspordiosakonna juhtivekspert, 6361119, mika.mannik@mnt.ee.

7. Sotsiaalvaldkonna ülesanded:
- sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine – Sotsiaalkindlustusamet, 6121360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee
- Asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond
- Alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond

8. Haridusvaldkonna ülesanded:
- Õppeasutuste järelevalve – Haridus- ja Teadusministeerium, 7350222, hm@hm.ee
- Nõustamiskomisjoni töö korraldamine – SA Innove, 7350500, innove@innove.ee
- Õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused – Haridus- ja Teadusministeerium, 7350222, hm@hm.ee
- Lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine – SA Innove, kontakt: Maarja-Liisa Kütt, asjaajamise üksuse arhivaar, telefon 7350525, maarja-liisa.kytt@innove.ee
- Rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused – SA Innove, kontaktid: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 7350560 (tasemetööd ja eksamid).
- Maakonna haridusüritused – kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud koostöölepingute alusel Haridus- ja Teadusministeeriumiga

9. Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus
Harjumaa - MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit; Hiiumaa - SA Hiiumaa Arenduskeskus; Jõgevamaa - SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus; Järvamaa - MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit; Läänemaa- SA Lääne-Eesti Arenduskeskus; Lääne-Virumaa - MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit; Põlvamaa - MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit; Raplamaa - MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit; Tartumaa - MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit; Valgamaa - MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit; Viljandimaa - MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit; Võrumaa - SA Võrumaa Arenduskeskus.

10. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine:
- Regionaalsete investeeringutoetuste programm – Rahandusministeerium, Kaire Ööbik, regionaalpoliitika talituse juhataja, 6113098, Kaire.Oobik@fin.ee
- Kohaliku omaalgatuse programm - maakondlikud arendusorganisatsioonid (MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Hiiumaa Arenduskeskus, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, SA Lääne-Eesti Arenduskeskus, MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus)
- Hajaasustuse programm – linna- ja vallavalitsused
- Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus

11. Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve - Justiitsministeerium, Iivika Sale, iivika.sale@just.ee.

12. Maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üleRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 6113075, Vaino.Toemets@fin.ee.

13. Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamineRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 6113075, Vaino.Toemets@fin.ee.

14. Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnasRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 6113075, Vaino.Toemets@fin.ee.

15. Noorsootöö ülesandedEesti Noorsootöö Keskus, Edgar Schlümmer, 7350399, edgar.schlummer@entk.ee.

16. Maakonnaraamatukogude järelevalve - Kultuuriministeerium, Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, 6282244, kristiin.meos@kul.ee.

17. Valimiste korraldamineRiigi valimisteenistus, Priit Vinkel, valimisteenistuse juht, 6316548, Priit.Vinkel@valimised.ee.
Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.

18. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes – üldjuhul Keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi, üldosakonna jurist, 6260706, eike.parnamagi@envir.ee; Maa-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 6650762, tiina.vooro@maaamet.ee.

19. Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine - Veterinaar- ja Toiduamet, 6051710, vet@vet.agri.ee.

20. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku poolt – linna- ja vallavalitsused.

21. Saarevahi töö – vallavalitsused.


Lisainfo:
Rahandusministeerium, Mart Uusjärv, tel 6113081, mart.uusjarv@fin.ee

Lisatud 29.12.2017, 08:59
Muudetud 29.12.2017, 10:16

eelmine järgmine