Narva linn


Konkurss peaarhitekti ametikohale

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet kuulutab välja konkursi

PEAARHITEKTI (direktori asetäitja) ametikohale

Ametikoha põhieesmärk on:
- linnaruumi üldise arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamine;
- linna arhitektuuri-, projekteerimis- ja planeerimisalase töö juhtimine, korraldamine ja koordineerimine;
- arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhtimine.

Peaarhitekti peamisteks tööülesanneteks on:
1. Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna juhtimine, sh:
• Planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuursete ja linnakujunduslike põhiprintsiipide väljatöötamise ning planeerimisalase töö korraldamine.
• Planeeringute lähteseisukohtade ja projekteerimistingimuste koostamise korraldamine.
• Üldplaneeringu koostamise, ülevaatamise ja elluviimise tagamine.
• Linna poolsete arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste täpsustamine ning vajadusel ehitusprojektide planeeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse hindamine.
• Ehitus- ja kasutuslubade väljastamiseks vms esitatud ehitusprojektide, nende muudatuste jm kooskõlastamine.
• Fassaadipasside jm linnakujundustiku mõjuga projektide läbi vaatamine, arhitektuursete ja linnakujunduslike projektide kohta linna poolsete tingimuste ning seisukohtade koostamine ning kooskõlastamine. Välireklaami paigaldamise tingimuste koostamine ja reklaamide kooskõlastamine.
• Linna kunstilise kujundamise põhimõtete väljatöötamise ja kujundustööde koordineerimine ja kooskõlastamine.
• Muinsus- ja keskkonnakaitse tegevuse korraldamine linna territooriumil.
• Füüsiliste ja juriidiliste isikute nõustamine planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes, esitatud päringutele ja taotlustele vastamise korraldamine.
• Linnavalitsuse ja linnavolikogu otsuste eelnõude koostamine, nende esitamine vastuvõtmiseks ning ettekandmine halduskogu istungitel.
• Seisukoha andmine kinnistu piiride määramise ja muutmise ning munitsipaalmaa võõrandamise ja omandamise tehingute mõju kohta linna avalikule ruumile.
• Korrektse eestikeelse õigekirja tagamine Ameti ja osakonna dokumentides ja kirjades.
• Linna objektide ja avaliku ruumi arhitektuurivõistluste korraldamise suunamine, võistlustingimuste koostamise ja võistluste läbiviimise korraldamine ning võistluste žüriides osalemine.
• Linna objektide planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustööde konsulteerimine;
• Objektide ülevaatustel osalemine kasutuslubade vormistamiseks, linna ehitiste vastuvõtukomisjonides osalemine.
• Taotluste, avalduste, märgukirjade, ettepanekute jms lahendamine ja vastuste koostamine vastavalt seadusele ja teistele õigusaktidele.
• Ettepanekute tegemine linna planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalaste normdokumentide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks. Linna ehitusmääruse, projekteerimis-, planeerimis- ja ehitusalaste eeskirjade ja normdokumentide väljatöötamisel osalemine.
• Linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt moodustatud komisjonide töös osalemine.
• Ameti direktori asendamine.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane (arhitektuur) Eestis tunnustatud akadeemiline kõrgharidus (vähemalt magistrikraad, MA)
• vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus
• eesti keele oskus C1-tasemel
• vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel
• inglise keele oskus suhtlustasemel
• vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele
• hea juhtimisoskus, koostöövõimekus ja hea suhtlemisoskus
• suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid

Kasuks tuleb:
• arhitekti kutsetunnistuse omamine
• töökogemus avalikus teenistuses
• varasem juhtimiskogemus
• muinsuskaitsealase täiendõppe läbimine
• keskkonnamõjude hindamise täiendõppe läbimine
• (muu) võõrkeelte oskus

Ametikoht pakub:
• huvitavat ja pingelist tööd vastuolulises suure arengupotentsiaaliga omavalitsuses
• võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
• enesetäiendamise võimalust
• sõbralikku meeskonda
• kaasaegseid töötingimusi
• konkurentsivõimelist palka
• väljastpoolt Narvat tulijale munitsipaalkorteri üürimise võimalust

Kandideerimiseks esitada:
• elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest
• haridust tõendava dokumendi koopia
• lühike motivatsioonikiri (maks. 1 lk)
• essee visioonist, mida soovid peaarhitektina ellu viia (prioriteedid linnaruumis; ülesanded, mida täita soovid jms) (1-2 lk)
• portfoolio teostatud töödest (4-6 tööd)

CV ja lisad märkega "PEAARHITEKT" palume saata hiljemalt 20. jaanuariks 2020 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.ee.

Lisatud 17.12.2019, 17:07
Muudetud 17.12.2019, 17:41

eelmine järgmine