Narva linn


Linnamajandusameti teade kvartalisiseste teede renoveerimisest 2018. aastal

Narva linna 2018. aasta eelarves on ette nähtud rahalised vahendid korteriühistute territooriumil asuvate kvartalisiseste teede renoveerimiseks summas 200 000 eurot.

Vastavalt Narva Linnavolikogu 20.04.2017. a määrusele nr 4 "Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord" (edaspidi Kord) peab korteriühistu esitama taotluse korteriühistu territooriumil asuva tee renoveerimiseks. Esialgse arvestuse kohaselt planeeritakse 2018. aastal renoveerida kvartalisiseseid teesid kuni 35 korteriühistu territooriumil.

Palume Narva linna veebilehel nimekirjas avaldatud korteriühistutel esitada hiljemalt 15. märtsiks 2018 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile avaldused teede remonttööde teostamiseks 2018. aastal või sellest loobumiseks, nimekirjas toodud korteriühistute 1-45 territooriumil.

Narva linna korteriühistute järjestuse nimekiri kvartalisiseste teede remondiks (seisuga 12.02.2018).

Korra sätete kohaselt peab korteriühistu tee renoveerimistööde linnapoolseks kaasfinantseerimiseks vastama järgmistele tingimustele:
- Korteriühistu territooriumi renoveeritaval sõiduteel peab olema rajatud toimiv sademevee ärajuhtimine (Kord § 1 lg 3, kehtiv alates 01.01.2018);
- Taotluse olemasolu (Kord § 3);
- Korteriühistu nõusoleku olemasolu (Kord § 4 lg 2 p 4-5):
• teede renoveerimise tööde kaasfinantseerimiseks;
• lepingu sõlmiseks;
• korteriomanike enamuse otsus (koos liikmete nimekirjaga), mille alusel on otsustatud taotlejale kuuluva tee kasutamine avalikkusele ligipääsetava teena viie aasta jooksul.
- Alates 01.01.2018 peab korteriühistu esitama renoveeritava sõidutee topo-geodeetilise mõõdistuse (sh renoveeritava sõidutee pindala), mis peab olema kehtiv hankemenetluse ajal (Kord § 4 lg 2 p 6).

Dokumentide esitamisega seotud küsimustes palume helistada telefonil 3599134.


Aleksandr Tšernossitov
Teede vanemspetsialist
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
tel 3599134
aleksandr.tsernossitov@narvaplan.ee

Lisatud 13.02.2018, 13:10
Muudetud 16.02.2018, 10:18

eelmine järgmine