Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2020

30.01.2020/→ istungi protokoll/

nr 1 Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine.
nr 2 Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine.
nr 3 Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2020 – 2023“ läbiviimiseks nõusoleku andmine“.
nr 4 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 5 "Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 6 Projekti „Eesti-Vene piiriäärse regiooni omavalitsuste ja ühenduste kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine / 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 7 Läänemere Linnade Liidust (Union of the Baltic Cities) väljaastumine.
nr 8 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 9 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 10 Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.

27.02.2020/→ istungi protokoll/

nr 11 Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva).
nr 12 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 19-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 13 Revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine.
nr 14 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 15 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni muutmine.
nr 16 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine.

13.04. - 15.04.2020/→ e-istungi protokoll/

nr 17 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 18 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 19 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 20 Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 „Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
nr 21 Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.

27.04. - 28.04.2020/→ e-istungi protokoll/

11.06.2020/→ istungi protokoll/

nr 22 Projekti „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine“.
nr 23 Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“.

26.06.2020/→ istungi protokoll/lisa

nr 24 Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 25 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 26 Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsuse nr 88/18 „Projekti Na-III raames soetatud objekti üleandmine AS-le Narva Vesi“ muutmine.
nr 27 Narva linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. LISA
nr 28 Narva Linnavolikogu 27.02.2019 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine.
nr 29 Linnavara (Narva kesklinna stalinistlike hoonete makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum.
nr 30 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Uusküla tn 5-76).
nr 31 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

27.08.2020/→ istungi protokoll

nr 32 Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
nr 33 Volituste andmine kokkuleppe sõlmimiseks.
nr 34 Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks.
nr 35 Munitsipaaleluruumi Malmi 12-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 36 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine.

24.09.2020/→ istungi protokoll/

nr 37 Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva).
nr 38 Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine  (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12).
nr 39 Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine.
nr 40 Munitsipaaleluruumi Võidu tn 6-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 41 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 185 „Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 42 Narva Linnavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 „Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp ” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine.
nr 43 Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 44 Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr  17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“  muutmine.
nr 45 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

29.10.2020/→ istungi protokoll/

nr 46 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 47 Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 48 Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2021-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 49 Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 50 Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva).
nr 51 Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva).
nr 52 Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva).

11.11.2020/→ istungi protokoll/

nr 53 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale.

26.11.2020/→ istungi protokoll/

nr 54 Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise “Linnavalitsuse tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus Kosmonaudi 6 kinnistu linnale omandamise korraldamisel“ läbiviimiseks.
nr 55 Kasutusvalduse tähtaja muutmine (Grafovi tn 27, Narva).
nr 56 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 50 „Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva)“ muutmine.
nr 57 Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Aleksander Puškini tänav 31, 33a, Narva).
nr 58 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 49 „Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ muutmine.
nr 59 Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks.

30.12.2020/→ istungi protokoll/

nr 60 Narva Linnavolikogu esimehe valimine.
nr 61 Narva linnapea valimine.
nr 62 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Larissa Oleninale.
nr 63 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Jelena Pahhomovale.
nr 64 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 65 „Digitaalse Tursimiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.

Lisatud 05.02.2020, 09:06
Muudetud 13.01.2021, 16:04

Tagasi