Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2019

24.01.2019/→ istungi protokoll/

nr 1 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja strateegilise keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine.
nr 2 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine.

21.02.2019/→ istungi protokoll/

nr 3 Daumani 13a detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 4 Tallinna mnt 81 läänepoolse maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 5 6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 6 Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 7 Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 8 Projekti „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele“ omafinantseeringu kinnitamine. 
nr 9 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine.

11.03.2019/→ istungi protokoll/

 nr 10 AS-ga OG Elektra sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine ja Rakvere 71B, Narva, osas hoonestusõiguse lõpetamine.

15.03.2019/→ istungi protokoll/

 nr 11 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale.

21.03.2019/→ istungi protokoll/

nr 12 Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 13 Rahu tn 18a maa-ala detailplaneeringute menetluse lõpetamine.
nr 14 Puškini tn 7 ja selle maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 15 Lavretsovi tn 7 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 16 Võidu pr 17e ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.

08.04.2019/→ istungi protokoll/

 nr 17 Narva linnapea valimine.

25.04.2019/→ istungi protokoll/

nr 18 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
nr 19 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine.
nr 20 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine.
nr 21 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 22 Riigihanke „Tehniline valveteenus Narva linna objektidel“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 23 Riigihanke „Kinnisvara korrashoiuteenuste ostmine“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine“.
nr 24 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 28-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 25 Museaali Narva Muuseumi kogust välja arvamine ja tasuta võõrandamine.
nr 26 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine.
nr 27 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine.
nr 28 Revisjonikomisjoni liikme valimine.
nr 29 Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine.
nr 30 Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine.
nr 31 Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine.

30.05.2019/→ istungi protokoll/

nr 32 Narva Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 85 „Narva linna esinadajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine. 
nr 33 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 34 Vihma 14 detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 35 Pikse põik 9 detailplaneeringu menetluse lõpetamine.

20.06.2019/→ istungi protokoll/

nr 36 Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr  17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“  muutmine.
nr 37 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 38 Narva Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine.
nr 39 Narva linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 40 Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine.
nr 41 Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsuse nr 1 „Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine“ alapunkti 3.1. muutmine ning uue detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ala piiride kinnitamine.
nr 42 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine.

29.08.2019/→ istungi protokoll/

nr 43 Rahvakohtunikukandidaatide valimine. 
nr 44 Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks.
nr 45 Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise taotluse kohta.
nr 46 Seisukoha andmine Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta.

26.09.2019/→ istungi protokoll/

nr 47 Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28 – 8 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 48 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 30 – 43 Narvas otsustuskorras võõrandamine.

24.10.2019/→ istungi protokoll/

nr 49 Riigihanke „Narva linna kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine aastatel 2020 – 2021“ lihthankemenetlusena läbiviimiseks nõusoleku andmine.
nr 50 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 11 -33 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 51 Noorsootöö seaduse § 15² antud ülesannete lahendamise volitamine.
nr 52 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse.
nr 53 Revisjonikomisjonile ülesande andmine Sihtasutuse Vaivara Kalmistud revisjoni läbiviimiseks.
nr 54 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine.
nr 55 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine.
nr 56 Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu muutmine.
nr 57 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 58 Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.

28.11.2019/→ istungi protokoll/

nr 59 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt tn 44-14 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 60 Erakooliseaduse § 5⁴ lg 2 p 8² antud ülesande lahendamise volitamine.
nr 61 Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine.
nr 62 innavolikogu projektide- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 63 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 64 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine. 

19.12.2019/→ istungi protokoll/

nr 65 Projekti ”Narva linna Rahu viadukti rekonstrueerimine” teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine.
nr 66 Linnavara (Vana Narva kvartali makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum“.
nr 67 Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 68 Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 69 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine.

Lisatud 28.01.2019, 11:11
Muudetud 30.12.2019, 15:55

Tagasi