Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2018

25.01.2018/→ istungi protokoll/

nr 1 Ida-Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine.
nr 2 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2018-2019" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 3 1. Jõe tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 4 Põhja-Kudruküla tee T8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 5 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas.
nr 6 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine.
nr 7  Revisjonikomisjoni 2018. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine.

08.02.2018/istungi protokoll/

22.02.2018/→ istungi protokoll/

nr 8 SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 9 Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 10 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sihtfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 11 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ sildfinantseerimise muutmine.
nr 12 Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks.
nr 13 Aktsiaseltsi Transservis-N põhikirja muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine.
nr 14 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 15 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil I.Grafovi tn 10-8 üürile andmine.    
nr 16 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 20 „Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine“ muutmine.                                    
nr 17 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine. 

22.03.2018/→ istungi protokoll/

nr 18 Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine. 
nr 19 Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine.
nr 20 Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine.
nr 21 Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
nr 22 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 23 Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 152 „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020“ muutmine.
nr 24 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 53-29 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 25 Volituse andmine koostöökokkulepe sõlmimiseks.

19.04.2018/→ istungi protokoll/

nr 26 Nõusoleku andmine Narva Linnavalitsusele riigihanke korraldamiseks.
nr 27 Riigihanke „Avaliku tualeti teenuse kontsessioon“ (Peetri plats 3, Narva) korraldamine.
nr 28 Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli tn 12-9 Narvas üürile andmine.
nr 29 Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsusega nr 75/18 kehtestatud detailplaneeringu „Kreenholmi tn 21 detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 30 Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Muusikakooli ümberkorraldamine.
nr 31 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine.

17.05.2018/→ istungi protokoll/

nr 32 Õhu tn 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 33 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 8-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 34 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
nr 35 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine.

14.06.2018/→ istungi protokoll/

nr 36 Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine.
nr 37 Narva linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. 
nr 38 Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 39 Munitsipaaleluruumi Rahu tn 34-23 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 40 Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Kangelaste 37a kinnistut koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks.
nr 41 Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Aleksander Puškini tn 59 ja Aleksander Puškini tn 61, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks.
nr 42 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38a-95).

02.08.2018/istungi protokoll/

16.08.2018/→ istungi protokoll/

nr 43 Riigihanke "Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021" hankemenetluse korraldamine.
nr 44 Linnavara tasuta kasutusse andmine. 
nr 45 Narva linna kultuuristrateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 46 Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine. 
nr 47 Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Rakvere tn 71 ja Rakvere tn 71b, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks.
nr 48 Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine.
nr 49 Narva Linnavolikogu esimehe valimine.

20.09.2018/→ istungi protokoll/

nr 50  Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 51 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 "Honor ja Victoria bastionide ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine.
nr 52 Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 53 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 54 Meetmes "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" osalemine.
nr 55 Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse tn 16-15 Narvas üürile andmine.
nr 56 Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 57 Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta.
nr 58 Linnavolikogu õiguskomisjoni tegevuse lõpetamine.
nr 59
Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine.
nr 60
Narva linnavolikogu esimehele hüvitise määramine.

25.10.2018/→ istungi protokoll/

nr 61 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede   rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 62 Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 63 Sihtasutuse „Narva linnaleht“ asutamine ja põhikirja kinnitamine.
nr 64 Audiitori määramine.
nr 65 Linnavara tasuta võõrandamine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le.
nr 66 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 9a kennelhoone püstitamine ilma  detailplaneeringut koostamata).

29.11.2018/→ istungi protokoll/

nr 67 Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine.

nr 68 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 63a tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata).

20.12.2018/→ istungi protokoll/

nr 69 Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine.
nr 70 Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (Kangelaste 37a,  Narva, Lidl Eesti OÜ). 
nr 71 Projekti "Elektrijaama tee rekonstrueerimine" teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine.
nr 72 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. 

Lisatud 26.01.2018, 11:32
Muudetud 27.12.2018, 16:58

Tagasi