Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2017

26.01.2017/→ istungi protokoll/

nr 1 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Brokk’le.
nr 2 Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 168 „Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.
nr 3 Narva Linnavolikogu 19.05.2016.a otsuse nr 177 „Vaniku tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.
nr 4 Munitsipaaleluruumi Kerese 17-8, Narva otsustuskorras võõrandamine.
nr 5 Eesti Vabariigi omandis olevate Narva metskond 81 ja Narva metskond 83, Narva, kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Narva linna omandisse taotlemine.
nr 6 Kinnistu Rahu tn 50, Narva tasuta omandamine.

22.02.2017/→ istungi protokoll/

nr 7 Projekti „City to city for building our Europe“ sildfinantseeringu lubamine.
nr 8 Projekti „Narva lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 9 Projekti „Narva lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 10 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 11 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva).
nr 12 Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik lõpetamine.
nr 13 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

23.03.2017/→ istungi protokoll/

nr 14 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ sildfinantseerimise muutmine.
nr 15 Narva Noortekeskuse projekti „Narva, Ivangorodi ja Kingissepa piiriäärse noorte kogukonna koostöö parandamine“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 16 SA Narva Linna Arendus projekti „Ärikeskkonna parandamine ning väike ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas ja Kingissepas“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 17 Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 18 Projekti „Väike-ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis/ 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 19 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 196 „Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ muutmine.

20.04.2017/→ istungi protokoll/

nr 20 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 169 „Tallinna mnt 70 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.
nr 21 6. Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 22 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 23 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 24 Kinnistule aadressil Päevalille tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine.
nr 25 Kinnistule aadressil Põhja tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine.
nr 26 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38a-95).

18.05.2017/→ istungi protokoll/

nr 27 Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas.
nr 28 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 29 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 30 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 31 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 32 Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine.

15.06.2017/→ istungi protokoll/

nr 33 Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 34 Narva linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. LISA
nr 35 Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 13/50 “Tallinna mnt – Kerese – Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
nr 36 Narva Linnavolikogu 21.10.2010 otsuse nr 140 „Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse“ ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d muutmine.
nr 37 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 23-44 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 38 Narva linna valimiskomisjoni moodustamine.
nr 39 Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine.

10.08.2017/→ istungi protokoll/

nr 40 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 41 6. Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.

nr 42 Narva linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine.
nr 43 Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks.

21.09.2017/→ istungi protokoll/

nr 44 Projekti „Iga tee viib pühamusse“ kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 45 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimeeste ja liikmete nimetamine.
nr 46 Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“ muutmine.
nr 47 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autopesula hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata).
nr 48  Linnavara otsustuskorras võõrandamine (korteriomandid Kreenholmi tn 10-M2, M3, Narva).
nr 49 Munitsipaaleluruumi Kosmonaudi tänav 7-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 50 Munitsipaaleluruumi A-A. Tiimanni 6-89 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 51 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 6-107 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 52 Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Puškini tänav 29a, 31, 33, Narva).
nr 53 Kinnistu omandamine (Karja 6d, Narva).
nr 54 Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine reformimata maale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks.
nr 55 Munitsipaaleluruumi aadressil Suur tn 17-31 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks.

26.10.2017/→ istungi protokoll/

nr 56  Narva Linnavolikogu aseesimeeste valimine.

01.11.2017/→ istungi protokoll/

nr 57 Narva linnapea valimine.
nr 58 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
nr 59 Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
nr 60 Revisjonikomisjoni liikme valimine. 

07.11.2017/→ istungi protokoll/

nr 61 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
nr 62 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine.
nr 63 Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 64 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 65 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 66 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 67 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 68 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 69 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 70 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 71 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 72 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 73 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 74 Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 75 Narva linnavolikogu aseesimeestele hüvituse määramine.

21.12.2017/→ istungi protokoll/

nr 76 Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine.
nr 77 Projekti „Narva linna teeületuskohtade ohutuks muutmine“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 78 Projekti „Tallinna maantee lõigu L5 rekonstrueerimine“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 79 Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine.
nr 80 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12a-119 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 81 Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, Narva).
nr 82 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 197 „Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine“ muutmine.
nr 83 Narva linna üldplaneeringu (sealhulgas Narva vanalinna linnaosa ning Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringute) ülevaatamise tulemuste kinnitamine.
nr 84 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 85 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
nr 86 Narva linna esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse.

Lisatud 02.02.2017, 13:37
Muudetud 28.12.2017, 13:36

Tagasi