Narva linn


2011 - linnavolikogu otsused

20.01.2011 /→ istungi protokoll/
nr 1 Oru tn 2b maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 2 Paul Kerese tn 29 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 3 Joala tänav lõik 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 4 Paul Kerese tänav lõik 5 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 5 Narva Linnavolikogu 14.12.2006.a otsuse nr 230 „Sadama tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 6 Sadama tee 9 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 7 Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine.
nr 8 Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kinnitamine.
nr 9 Linnavara võõrandamine (AS Narva Elamuvaldus aktsiad).
nr 10 Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavolikogu 30.06.2010 otsuses nr 110 „Narvas Rüütli tn 8 asuva kinnisasja koormamine hoonestusõigusega ning ostueesõigusega OÜ EUROEKSPERT GRUPP kasuks”.
nr 11 Narva Linnavolikogu 21.12.2010 otsuse nr 189 „Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)” muutmine.
nr 12 Riigihanke „Narva linnale avaliku ujumisteenuse tellimine aastateks 2014-2028” avatud hankemenetluse korraldamine.

10.02.2011 /→ istungi protokoll/
nr 13 Narva linna valimiste jaoskonnakomisjonide esimeeste ja liikmete nimetamine.
nr 14 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Julia Dmitrijevale (postuumselt).
nr 15 Kooli pidaja esindaja valimine Narva 6. Kooli hoolekogusse.
nr 16 Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine.
nr 17 Projekti „Kreenholmist koondatud pikaajaliste töötute ümberõpe ja tööpraktika“ omafinantseeringu kinnitamine.
nr 18 SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine“ kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 19 Projekti "Tööturumeetmed kombineerituna tööpraktikaga tagavad töö” kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 20 Projekti "Tekstiilitööstusest õmblussektorisse tööle” kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 21 Projekti "Teadmised, oskused ja vilumused aitavad rakenduda tööle” kaasfinantseeringu kinnitamine.
nr 22 Loa andmine Narva Linnavalitsuse ja AS Astri – Narva AS vahel sõlmitud „Avalikult kasutatava tee projekteerimise, ehitamise ja finantseerimise lepinguga nr 13.07.10“ ette nähtud hüvitise enneaegseks ja ühekordseks väljamaksmiseks ning Narva Linnavolikogu 06.08.2009. a otsuse nr 113 „Loa andmine Astri-Narva AS-ga ristmiku ja tänava ehitamise kulude kompenseerimiseks kokkuleppe sõlmimiseks“ punktide 1.3 ja 1.4 muutmine.
nr 23 Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 222 "Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine" muutmine.
nr 24 Ancis Daumani tn 2 kinnistu jagamine.
nr 25 4. Roheline tn 11 ja 4. Roheline tn 13 kinnistute piiride vahetamine.
nr 26 Pähklimäe tänav T1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 27 Kangelaste prospekt T1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 28 Joala tänav lõik 6 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 29 Elektrijaama tee lõik 1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 30 Peaalajaama tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 31 Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 ning selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride ja nimetuse muutmine.

03.03.2011 /→ istungi protokoll/
nr 32 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine.
nr 33 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Pähklimäe gümnaasiumis.
nr 34 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Paju Koolis.
nr 35 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Täiskasvanute Koolis.
nr 36 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva 6. Koolis.
nr 37 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Kesklinna gümnaasiumis.
nr 38 Projekti „Ajalugu taastub Narvas” omafinantseeringu kinnitamine.
nr 39 Narva Linnavolikogu 12.08.2010 otsuse nr 116 „Projekti „Soojusega südames-4“ kaasfinantseerimise kinnitamine“ muutmine.
nr 40 Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani tn 4C maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 41 Tallinna mnt 35a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
nr 42 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 43 Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.

07.04.2011 /→ istungi protokoll/
nr 44 Mihhail Stalnuhhini ametikohalt vabastamine.
nr 45 Narva Linnavolikogu esimehe valimine.
nr 46 Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsuse nr 65 „Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 47 Linna asutuse „Narva Spordikeskus“ asutamine.
nr 48 Laenulepingu ülevõtmine.
nr 49 Linnavara tasuta võõrandamine riigi omandisse (Sõpruse sild lõik 1 ja Sõpruse sild lõik 2).
nr 50 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Mõisa 4, Narvas, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuks.
nr 51 Tagasiostuõiguse kasutamine (kinnistu Rahu 40a, Narva).
nr 52 Munitsipaaleluruumi Eduard Vilde 12-4 Narva-Jõesuus otsustuskorras võõrandamine.
nr 53 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40 „Projekti „Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine” omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine.
nr 54 Narva Linnavolikogu 26.09.2007 otsuse nr 364 „Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 55 Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 56 Kulgusadama tee lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

28.04.2011 /→ istungi protokoll/
nr 57 Linnavolikogu ettevõtlus- ja tööhõivekomisjoni aseesimehe valimine.
nr 58 Kadastiku tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 59 Kadastiku tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 60 Linnavara tasuta kasutusse andmine.
nr 61 Projekti „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine.
nr 62 Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine.
nr 63 Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine.
nr 64 Narva Linnavolikogu 26.01.2006 otsuse nr 5 „Linnavara tasuta kasutuslepingu pikendamine (MTÜle Narva avatud noortekeskus RLK)” muutmine.
nr 65 Narva Linnavolikogu 21.12.2010 otsuse nr 191 „Linnavara tasuta võõrandamine (kinnistu Kraavi tänav 2, Narva)” muutmine.
nr 66 Narva Linnavolikogu 06.08.2009 otsuse nr 111 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Aleksander Puškini tn 31, Narva)” muutmine.
nr 67 Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva)” muutmine.
nr 68 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine.
nr 69 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine.
nr 70 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine.
nr 71 Linnavolikogu esimehele töötasu määramine.

26.05.2011 /→ istungi protokoll/
nr 72 Linnavalitsuse liikme ametist vabastamine.
nr 73 Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
nr 74 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Soldino Gümnaasiumis.
nr 75 Pensionäridele linnatoetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks.
nr 76 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Paul Kerese tänav 8-11 üürile andmine. /sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 77 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2015 algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
nr 78 Linnavara tasuta kasutusse andmine.
nr 79 Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c kinnistute piiride vahetamine ja moodustatavatele kruntidele maa sihtotstarvete määramine.
nr 80 1.Jõe tänav L1, 1. Jõe tänav L2, 1. Jõe tänav L3 ja 1. Jõe tänav L4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 81 Pähklimäe tn 3c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 82 Pähklimäe tn 3d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 83 Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 140 ”Vestervalli tn 17a maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine.
nr 84 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 85 Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu vastvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 86 Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 87 Tallinna mnt maa-ala (3. Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 88 Rahu 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 89 Ancis Daumani tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 90 Kulgu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 91 Spordi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 92 Turu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 93 Narva Linnavolikogu 19.05.2005 otsuse nr 75/55 ”Puškini tn 32 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine.
nr 94 Narva Linnavolikogu 24.04.2003 otsuse nr 45/14 ”Detailplaneeringu algatamine aadressil Puškini tn 28” kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine.

21.06.2011 /→ istungi protokoll/
nr 95 Narva linna 2010. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 96 Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine.
nr 97 Narva Linnavolikogu 11.09.2008. a otsuse nr 284 «Projekti „Ringid vees“ kaasfinantseeringu kinnitamine» muutmine.
nr 98 Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsuse nr 50 „Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Mõisa 4, Narvas, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuks” muutmine.
nr 99 Nõusoleku andmine Narva linna munitsipaalomandisse antavate maaüksuste tasuta võõrandamiseks (SA-le Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus).
nr 100 Tallinna mnt 81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 101 Rakvere tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 102 Kalda tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 103 Liiva tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 104 Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 105 Kadastiku tn 23 kinnistu jagamine.
nr 106 Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 136 „Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 107 Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 137 „Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 108 Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 109 Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 110 Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 111 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine.

08.09.2011 /→ istungi protokoll/

nr 112 Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2011., 2012. ja 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete ja eelarve täitmise aruannete kohta““ korraldamine.
nr 113 Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 114 Tallinna mnt 37 kinnistu jagamine.
nr 115 Kalda tn 12b ja Kalda tn 12e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 116 Kangelaste prospekt T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 117 Kangelaste prospekt T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 118 Kreenholmi tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 119 Rahu tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 120 Rahu tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe.
nr 121 Vahtra tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 122 Vahtra tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 123 Võidu prospekt T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 124 Kadastiku tn 39 kinnistu jagamine.
nr 125 Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 126 Joaorg ja Joaoru saar maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 127 Projekti „Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine.

13.10.2011 /→ istungi protokoll/

nr 128 Narva linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 129 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 130 Elektrijaama tee lõik 5, Elektrijaama tee lõik 6, Elektrijaama tee lõik 7, Elektrijaama tee lõik 8, Elektrijaama tee lõik 9, Elektrijaama tee lõik 10, Elektrijaama tee lõik 11, Elektrijaama tee lõik 12, Elektrijaama tee lõik 13, Elektrijaama tee lõik 14 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 131 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine.

27.10.2011 /→ istungi protokoll/

nr 132 Loa andmine riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2012 – 2013“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 133 Loa andmine riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2012 – 2013“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 134 Loa andmine riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2012 – 2013“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.

03.11.2011 /→ istungi protokoll/

nr 135 Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 136 Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine.
nr 137 Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 274 „Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 138 Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 139 A.Puškini tn 8b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 140 Raja tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 141 Seisukoha vastuvõtmine Kadastiku lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta.
nr 142 Seisukoha võtmine OÜ Viirma’le geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kadastiku IV uuringuruumis.
nr 143 Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine.

01.12.2011 /→ istungi protokoll/

nr 144 Jalgratta tee L2, Jalgratta tee L4 ja Jalgratta tee L5 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 145 Narva Linnavolikogu 08.09.2011.a otsuse nr 125 „Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine“ kehtetuks tunnistamine.
nr 146 Narva linna haljastuse arengukava aastateks 2009-2014 muutmine.
nr 147 Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2011., 2012. ja 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete ja eelarve täitmise aruannete kohta” (127851) avatud hankemenetluse edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori määramine.
nr 148 Narva Linnavolikogu 03.03.2011 otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine.
nr 149 Aktsiaseltsi Transservis-N aktsiakapitali väljendamise (konverteerimise) eurodes, vastavasisuliste põhikirja muudatuste tegemise kinnitamine.
nr 150 Linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe valimine.
nr 151 Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimine.
nr 152 Linnavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine.
nr 153 Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine.
nr 154 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine.
nr 155 Linnavolikogu linnavarakomisjoni esimehe valimine.

22.12.2011 /→ istungi protokoll/

nr 156 Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet.
nr 157 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine”
muutmine ja täiendamine.

nr 158 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Partisani tn 7 - 45 üürile andmine. /sisaldab eraelulisi andmeid/
nr 159 Välisvalgustussüsteemi kaasajastamise projekti omafinantseeringu kinnitamine.
nr 160 Joala tn 25c maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine.
nr 161 Jalgratta tee 8, Jalgratta tee 14, Äkkeküla tee 7, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 9, Äkkeküla tee 10, Äkkeküla tee 12 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 162 Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine.
nr 163 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine.

Lisatud 18.07.2011, 10:55
Muudetud 06.01.2012, 09:48

Tagasi