Narva linn


Narva Linnavolikogu otsused 2015

29.01.2015 /→ istungi protokoll/

nr 1 Jaoskonnakomisjonide esimeeste ja liikmete nimetamine.
nr 2 A-A. Tiimani tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 3 A.Puškini tn 42 ja Aleksander Puškini tänav L6 kinnistute piiride vahetamine“.
nr 4 Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 150 „Projekti „Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine“ omafinantseerimise kinnitamine“      muutmine.
nr 5 Ancis Daumani tn 14 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine.
nr 6 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus).
nr 7 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 8 Munitsipaaleluruumi Malmi tänav 5-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
nr 9 Loa andmine riigihanke „Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine“ korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks.
nr 10 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine.
nr 11 Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsuses nr 129 „Linnavolikogu linnamajanduse ja linnavara komisjoni ning ökonoomika ja linnaarengu komisjoni  tegevuse lõpetamine; linnaehituse ja arengu komisjoni moodustamine."
nr 12 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni aseesimehe valimine.
nr 13 Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele.
nr 14 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine

26.02.2015 /→ istungi protokoll/

nr 15 Narva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
nr 16 Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 17 A-A.Tiimani tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 18 A-A.Tiimani tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 19 A-A.Tiimani tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 20 Vaivara tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 21 Rakvere tn 22c maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 22 Seisukoha andmine OÜ Ikaros Grupp geoloogilise uuringu loa L.MU/321516 muutmise kohta Kadastiku III uuringuruumis.
nr 23 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine. 

26.03.2015 /→ istungi protokoll/

nr 24 Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin.
nr 25 Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine.
nr 26 Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6. Kooliga.
nr 27 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine.
nr 28 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
nr 29 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Igor Grafovi tn 4, Narva).
nr 30 Soldino tee L1, Soldino tee L2, Soldino tee L3, Soldino tee L4, Soldino tee L5 ja Soldino tee L6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 31 Albert-August Tiimani tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

23.04.2015 /→ istungi protokoll/

nr 32 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 33 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 34 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine ning sildfinantseerimise lubamine.
nr 35 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Sutõrinile.

21.05.2015 /→ istungi protokoll/

nr 36 Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
nr 37 Projekti „Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/ Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine.
nr 38 Joala tn 45 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 39 Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine.

18.06.2015 /→ istungi protokoll/

nr 40 Narva linna 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. LISA
nr 41 Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ raames kinnistule Vaksali 22, Narva isikliku kasutusõiguse seadmine.“
nr 42 Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine.“
nr 43 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
nr 44 Kreenholmi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 45 Kreenholmi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 46 Mängu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 47 Rakvere tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 48 2. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 49 4. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 50 5. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 51 6. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 52 Oru tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 53 Oru tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 54 Oru tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 55 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni koosseisu muutmine.

27.08.2015 /→ istungi protokoll/

nr 56 Rahvakohtunikekandidaatide valimine.
nr 57 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti „Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ omafinantseerimise muutmine.
nr 58 Projekti „Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine Narva Keeltelütseumi“ omafinantseerimise kinnitamine.
nr 59 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 62 „Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ muutmine ning sildfinantseerimise suurendamine.
nr 60 Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 „Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö teostamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine“ omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise lubamine.
nr 61 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ omafinantseerimise muutmine.
nr 62 Parve tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 63 3. Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 64 Kreenholmi tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 65 Mõisa tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 66 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 35-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine.

24.09.2015 /→ istungi protokoll/

nr 67 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
nr 68 Narva Linnavalitsuse palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine.
nr 69 Projekti „Ühendatud kindlused / Connected Castles“ teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine.
nr 70 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti „Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise kinnitamine.
nr 71 Sepa tänav 7a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 72 Sepa tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 73 Koidula tn 6 kinnistu ostueesõiguse mittekasutamine.
nr 74 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni moodustamine.
nr 75 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni aseesimehe valimine.
nr 76 Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine.
nr 77 Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine.
nr 78 Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
nr 79 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni esimehe valimine.
nr 80 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni aseesimehe valimine.

22.10.2015 /→ istungi protokoll/

nr 81 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
nr 82 Albert-August Tiimanni tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 83 Ancis Daumani tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 84 Igor Grafovi tänav 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 85 Palli tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 86 Energeetiku AÜ 255 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 87 Kangelaste prospekt J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 88 Kangelaste prospekt J3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 89 Kangelaste prospekt J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 90 Kangelaste prospekt J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 91 26. Juuli tn 11a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 92 26. Juuli tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 93 26. Juuli tn 13c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 94 Põhja-Kudruküla tee L3, Põhja-Kudruküla tee L4, Põhja-Kudruküla tee L5, Põhja-Kudruküla tee L6 ja Põhja-Kudruküla tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine.
nr 95 Peeterristi tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 96 Pinna tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.
nr 97 Narvas Ancis Daumani tn 2 asuva kinnistu võõrandamine.
nr 98 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine.
nr 99 Linnavolikogu piiriäärse komisjoni koosseisu kinnitamine.

19.11.2015 /→ istungi protokoll/

nr 100 Lõuna-Kudruküla tee L1, Lõuna-Kudruküla tee L2, Lõuna-Kudruküla tee L3, Lõuna-Kudruküla tee L5, Lõuna-Kudruküla tee L6 ja Lõuna-Kudruküla tee L7 maaüksuste       munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine.

26.11.2015 /→ istungi protokoll/

nr 101 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale.

03.12.2015 /→ istungi protokoll/

nr 102 Narva linnapea valimine.

17.12.2015 /→ istungi protokoll/

 nr 103 Narva linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.

nr 104 Narva linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine.

nr 105 Linnavolikogu rahanduskomisjoni tegevuse lõpetamine ja linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni moodustamine.

nr 106 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni esimehe valimine.

nr 107 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni aseesimehe valimine.

nr 108 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni koosseisu kinnitamine.

 

 


Lisatud 04.02.2015, 15:55
Muudetud 21.12.2015, 16:35

Tagasi